PANELET

BT - - DEBAT -

AS­MUS LETH OL­SEN

ORLA VIGSØ Gør man no­get i sit pri­vat­liv i mod­strid med par­tiets ide­o­lo­gi, straff er væl­ger­ne det hårdt. Især når der er ele­men­ter af dob­belt­moral og hyk­le­ri. Sa­gen min­der om Løk­ke– sa­ger­ne, hvor der er mod­strid mel­lem ide­o­lo­gi og ad­færd. Der gik for lang tid, før han re­a­ge­re­de. Det gi­ver ind­tryk af, at han ik­ke var ær­lig el­ler di­rek­te. Og selv­om han ik­ke har gjort no­get ulov­ligt, sy­nes folk, at han er umoralsk, og at han har prø­vet at kø­be folks tavs­hed ved at gi­ve halv­de­len af ve­der­la­get tilbage.

Han skal stop­pe med at ta­le om det. Uan­sat hvad han gør nu, er lø­bet kørt. Han kan kun hå­be på, at me­di­er­ne mi­ster in­teres­sen. Han skal ven­te og for­sø­ge at op­byg­ge et ima­ge igen som en moralsk per­son. Han skal vi­se, at han er an­det end skan­da­ler.

For­sker i po­li­ti­ske skan­da­ler og ad­junkt ved In­sti­tut for Statskund­skab ved KU

Lek­tor fra In­sti­tut for jour­na­li­stik, me­di­er og kom­mu­ni­ka­tion ved Göte­borgs Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.