LANGE SKOLEDA

Dan­ske sko­le­e­le­ver får i år til­fø­jet tre ti­mers ob­liga­to­risk fag­lig for­dy­bel­se på sko­le­ske­ma­et. Det gi­ver lange sko­le­da­ge selv for de al­ler­mind­ste, hvis for­æl­dre har svært ved at se for­må­let

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

SKO­LESTART

I dag har fle­re tu­sin­de dan­ske sko­le­e­le­ver pak­ket pe­nal­hu­set, smurt mad­pak­ken og ly­net sko­le­ta­sken til det nye sko­le­års før­ste sko­le­dag. Mens man­ge skal la­ve reg­ne­styk­ker i ma­te­ma­tik, øve sig på ur­e­gel­mæs­si­ge bøj­nin­ger i tysk el­ler sy lom­mer til et for­klæ­de i hån­d­ar­bej­de, er fle­re ele­ver i dag for­søgska­ni­ner for sko­lere­for­mens helt nye pro­jekt. Ob­liga­to­risk fag­lig for­dy­bel­se.

min dat­ter al­drig gjor­de brug af, for­di hun nå­e­de at la­ve lek­tier­ne i ti­mer­ne. Nu skal hun så bru­ge tre ti­mer om ugen yder­li­ge­re på fag­lig for­dy­bel­se. Jeg er klar over, at nog­le har brug for dem, men der er an­dre, der ik­ke har, « si­ger hun let­te­re kri­tisk, men til­fø­jer, at hun glæ­der sig til at se det an og hå­ber på, at det fungerer. Luf­ter fru­stra­tio­ner­ne BT har i lø­bet af den for­gan­ge uge væ­ret i kon­takt med man­ge for­æl­dre til sko­le­e­le­ver, der gi­ver luft for de­res fru­stra­tio­ner over de man­ge ob­liga­to­ri­ske ti­mer. På Fa­ce­book- si­der­ne ’ For­æl­dre imod den nye fol­ke­sko­lere­form’ og ’ Skole og For­æl­dre’ har BT væ­ret i for­bin­del­se med over 100 for­æl­dre, der bak­ker op om Tanja Sahl Han­sens be­kym- æl­dre be­slut­tet at mel­de sig ud af ’ klub­ben’, da hun ik­ke føl­te, hun hav­de tid til det. Det ærg­rer Tanja Sahl Hansen.

» Det er selv­føl­ge­lig trist, men hun or­ke­de det ik­ke, og vi vil ik­ke tvin­ge hen­de til no­get, hun ik­ke har lyst til. I bund og grund er ’ klub­ben’ et frirum for bør­ne­ne, hvor de bel­se skal le­des af pæ­da­go­ger, kan jeg ik­ke se re­le­van­sen i det. De kan jo ik­ke hjæl­pe, som en læ­rer kan. Så er tre ti­mer om ugen spild af tid, « si­ger hun, mens hun glæ­der sig over, at Løj­te­gårds­sko­len har væ­ret go­de til at ar­ran­ge­re ti­mer­ne, så da­ge­ne ik­ke fø­les så lange igen.

Sko­lere­for­men

Den fag­li­ge for­dy­bel­se

vil i år ik­ke lig­ge i slut­nin­gen af da­gen, men væ­re op til sko­len, hvor ti­mer­ne pla­ce­res.

nu un­der­vis­ning i en­gelsk al­le­re­de fra 1. klas­se, tysk el­ler fransk fra 5. klas­se og mu­lig­hed for end­nu et frem­med­sprog i 7. klas­se. Sam­ti­dig er valg­fags­un­der­vis­ning fra 7. klas­se nu ob­liga­to­risk, li­ge­som sko­ler­ne har mu­lig­hed for at op­ret­te nye valg­fag.

Der­u­d­over får ele­ver

MANDAG 10. AU­GUST 2015

med re­for­men er at ud­for­dre al­le ele­ver, så de bli­ver så dyg­ti­ge, de kan bli­ve, li­ge­som re­for­men sig­ter mod, at ele­ver­nes so­ci­a­le bag­grund ik­ke skal ha­ve be­tyd­ning for de fag­li­ge resultater.

in­de­bæ­rer blandt an­det, at ele­ver­ne har få­et læn­ge­re sko­le­da­ge, fle­re ti­mer i dansk og ma­te­ma­tik, ob­liga­to­risk fag­lig for­dy­bel­se, un­der­støt­ten­de un­der­vis­ning og en me­re fy­sisk ak­tiv sko­le­dag, hvor der hver dag er af­sat 45 mi­nut­ter til be­væ­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.