’’

BT - - NYHEDER - Tanja Sahl Hansen, Al­ber­te og So­fia

Der var en fri­vil­lig lek­tiecafé sid­ste år, som min dat­ter al­drig gjor­de brug af, for­di hun nå­e­de at la­ve lek­tier­ne i ti­mer­ne. Nu skal hun så bru­ge tre ti­mer om ugen yder­li­ge­re på fag­lig for­dy­bel­se

Med re­for­men, der trå­d­te i kraft sid­ste år, blev der ind­ført fle­re ti­mer og der­med læn­ge­re sko­le­da­ge for al­le ele­ver­ne fra 0.- 9. klas­se. Sam­ti­dig blev der op­ret­tet lek­tieca­fe­er, som ele­ver­ne fri­vil­ligt kun­ne del­ta­ge i, hvis ik­ke de kun­ne rum­me at la­ve dem der­hjem­me. Men i år er det ik­ke fri­vil­ligt me­re. Nu er der på­sat tre ti­mer på sko­le­ske­ma­et hver uge kal­det fag­lig for­dy­bel­se, hvor ele­ver­ne har tid til blandt an­det at få la­vet de­res lek­tier.

De tre ek­stra ti­mer hver uge be­ty­der dog læn­ge­re da­ge for al­le ele­ver­ne. To af dem er Al­ber­te og So­fia Sahl Hansen, der går i 2. og 5. klas­se på Løj­te­gårds­sko­len i Tår­n­by Kom­mu­ne. Her har Al­ber­te på syv år ti­mer fra kl. ot­te om mor­ge­nen til kl. 14 om ef­ter­mid­da­gen hver dag, mens 11- åri­ge So­fia skal bli­ve i sko­len helt til 15.45 to da­ge om ugen og klok­ken 15 to da­ge om ugen. Det er ca. 36 ti­mers sko­le­gang og der­med fi­re ti­mer læn­ge­re, end de­res 44- åri­ge mor, Tanja Sahl Hansen, selv ar­bej­der. ring. Her skri­ver An­ne Jo­han­sen blandt an­det, at hun har svært ved at se, hvor­dan hen­des børn skal ha­ve ener­gi Tanja Sahl Hansen er åben til de­res hob­by- ak­ti­vi­te­ter og for den nye re­form, men er lil­e­ge­af­ta­ler, ef­ter at ha­ve gå­et i ge­som man­ge an­dre for­æl­dre skole til kl. 15 hver dag. usik­ker på, om de fle­re ti­mer Tanja Sahl Han­sens to pi­og den ob­liga­to­ri­ske fag­li­ge ger kal­der det selv for ’ alt for for­dy­bel­se er go­de for hen­des lange da­ge’ og ’ bør­ne­sla­ve­ri’. Tilbage i Ka­strup sid­der Tanja børn. For den æld­ste, So­fia, bli­ver Sahl Hansen med si­ne to pi

» Vi har ik­ke prø­vet det end­det svært at få bå­de sko­le­ger. Hun me­ner, at det er spild nu, men umid­del­bart vir­ker gang, sin ba­sket­ball- træ­ning, af tid, hvis ik­ke bør­ne­ne får det som man­ge ti­mer for en og fri­tid med ve­nin­der­ne til en ud­dan­net læ­rer til ti­mer­syv- og 11- årig. Der var en ne.fri­at pas­se sam­men. Der­for har vil­lig lek­tiecafé sid­ste år, som So­fia sam­men med si­ne for- » Hvis den fag­li­ge for­dy-

Er åben over for re­for­men

Spild af tid uden en læ­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.