’’

BT - - NYHEDER - Tanja Sahl Hansen, mor til Al­ber­te og So­fia

Vi har ik­ke prø­vet det end­nu, men umid­del­bart vir­ker det som man­ge ti­mer for en syv- og 11- årig

selv kan be­stem­me, hvad de skal la­ve. Jeg sy­nes, børn skal ha­ve lidt me­re tid til at le­ge og dyr­ke de­res be­kendt­ska­ber, « si­ger hun.

I ste­det for leg og hyg­ge i klub­ben er det med den nye re­form nu me­nin­gen, at bør­ne­ne skal bru­ge no­get af de­res fri­tid på en fag­lig for­dy­bel­se i sko­len, hvor de kan hyg­ge sig, mens de læ­rer.

Det er op til den en­kel­te kom­mu­ne, om den fag­li­ge for­dy­bel­se skal be­stå af ud­flug­ter, film el­ler da­gens ma­te­ma­tik­lek­tie, og om det skal sty­res af en pæ­da­gog el­ler en læ­rer.

Lands­for­man­den for Skole og For­æl­dre, Met­te With Hansen, for­står for­æl­dre­nes be­kym­ring ef­ter sid­ste års de­but til den fag­li­ge for­dy­bel­se, som hun selv me­ner ik­ke fun­ge­re­de. For­man­den er dog op­ti­mi­stisk for det kom­men­de år.

» Det fri­vil­li­ge fun­ge­re­de ik­ke. Man ane­de ik­ke, hvor man­ge ele­ver der kom, el­ler hvad de skul­le hjæl­pes med. Nu ved vi præ­cist, hvad vi har at ar­bej­de med, og der­for kan man plan­læg­ge en læ­ring for hver en­kelt elev. Det er jo ik­ke et fængsel, bør­ne­ne sen­des til, men det skul­le ger­ne bli­ve spæn­den­de for al­le. Så jeg er op­ti­mist, « si­ger hun.

» De har væ­ret go­de på sko­len til at læg­ge de ti­mer, der er let­te, som for ek­sem­pel mu­sik, svøm­ning og mad­lav­ning, sidst på da­gen. Det gør da­gen lidt nem­me­re for bør­ne­ne, « si­ger hun.

SKO­LERE­FOR­MEN

Bag sko­lere­for­men står

en bred for­ligskreds i Fol­ke­tin­get, der tæl­ler Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ra­di­ka­le Ven­stre og SF.

Det over­ord­ne­de mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.