Skole­le­der: Der­for

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

GÅ I SKOLE

Mens for­æl­dre til dan­ske sko­le­e­le­ver ser skævt til, at de­res børn skal gå i skole op til 35 ti­mer om ugen, bi­fal­der for­mand for skole­le­der­for­e­nin­gen, Claus Hjort­dal, de man­ge ob­liga­to­ri­ske ti­mer.

» Hvis ele­ver­ne i ste­det fik fri, vil­le man­ge ta­ge hjem og spil­le play­sta­tion, com­pu­ter el­ler se vi­deo­film. Det vil jeg ik­ke kal­de kva­li­tet­s­tid. Det er ik­ke no­get, man bli­ver klogere af. Jeg sy­nes ik­ke, det er for­fær­de­ligt, at de bli­ver læn­ge­re i skole, hvor de kan læ­re no­get, « si­ger han.

For­dy­bel­ses­ti­den, der ind­t­og sko­le­ske­ma­et sid­ste

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.