Skal di­ne børn gå 35 ti­mer i skole

BT - - NYHEDER -

år med den nye re­form, var sid­ste år fri­vil­lig og lå i slut­nin­gen af da­gen. Det be­tød, at man­ge ele­ver drop­pe­de ti­mer­ne, og ti­mer­ne fik ik­ke den virk­ning, sko­len hav­de hå­bet på. I år vil ti­mer­ne væ­re ob­liga­to­ri­ske, og sko­ler­ne kan selv be­stem­me, hvor de skal lig­ge.

Der­u­d­over be­står de nye ti­mer ik­ke blot af at sid­de på num­sen og la­ve ma­te­ma­ti­kø­vel­ser el­ler øve dansk gram­ma­tik, men vil væ­re in­di­vi­du­elt ind­ret­tet til, hvad hver en­kelt elev nu har be­hov for at læ­re.

For­skel­li­ge kur­ser

» Jeg ken­der sko­ler, der la­ver kur­ser i tysk gram­ma­tik, i dansk, i en­gelsk, i it- pro­gram­me­ring el­ler i An­den Ver­denskrig. Det er jo ik­ke ba­re, hvor de sid­der ned og la­ver lek­tier, ind­til de har fri. Vi har prø­vet at la­ve det in­ter­es­sant for al­le med for­skel­li­ge te­ma­er, « si­ger Claus Hjort­dal, der og­så for­tæl­ler, at for­dy­bel­ses­ti­mer­ne kan in­de­hol­de ud­flug­ter.

Claus Hjort­dal for­står ik­ke de for­æl­dre, der er be­kym­re­de for, at de­res børn skal væ­re for læn­ge i skole. Hav­de de ek­stra ti­mer ik­ke væ­ret ob­liga­to­ri­ske, vil­le langt de fle­ste af ele­ver­ne al­li­ge­vel skul­le i SFO, klub el­ler må­ske ta­ge hjem og sid­de for­an en skærm.

Al­le kan bli­ve dyg­ti­ge­re

» Der er in­gen sko­ler i Dan­mark, der over­præ­ste­rer. Al­le ele­ver kan fak­tisk bli­ve dyg­ti- ge­re. Ser vi i for­hold til in­ter­na­tio­na­le un­der­sø­gel­ser, un­der­præ­ste­rer vi en lil­le smu­le på de fag­ligt al­ler­dyg­tig­ste. Jeg har svært ved at fo­re­stil­le mig for­æl­dre si­ge, at de ik­ke vil ha­ve, at de­res børn bli­ver klogere, « si­ger han, og kan godt for­stå, at nog­le for­æl­dre er uro­li­ge for det nye sy­stem.

» For­æl­dre­ne er li­ge så usik­re, som sko­ler­ne er. Så jeg op­for­drer skole­le­der­ne til at kom­mu­ni­ke­re med for­æl­dre­ne og gi­ve dem besked om, hvor­dan det he­le kom­mer til at fo­re­gå, « si­ger han.

Le­der si­de 6

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.