Bliv be­talt for at

For­søg med at be­løn­ne an­sat­te i ame­ri­kan­ske virk­som­he­der for at hol­de op med at ry­ge har væ­ret en stor suc­ces

BT - - NYHEDER - Mat­hi­as Ni­el­sen math@ ber­ling­s­ke. dk Flem­m­ing Ste­en Pe­der­sen

RY­GE­STOP

step@ ber­ling­s­ke. dk

Kvit smø­ger­ne - og få en mas­se pen­ge i hån­den som be­løn­ning for præ­sta­tio­nen. Et til­bud om en kon­tant bonus for at læg­ge sin dår­li­ge og sund­heds­ska­de­li­ge va­ne på hyl­den kan snart væ­re på vej til at bli­ve en re­a­li­tet for dan­ske ry­ge­re.

I USA har ud­sig­ten til en be­løn­ning på i nog­le til­fæl­de helt op til 2.000 dol­lar - ca. 13.500 kr. - få­et et stort an­tal an­sat­te i en ræk­ke virk­som­he­der til at hol­de op med at ry­ge og for­bli­ve røg­frie i en læn­ge­re pe­ri­o­de.

Det frem­går af fl ere vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser, og re­sul­ta­ter­ne er så op­sigtsvæk­ken­de, at den kon­tro­ver­si­el­le me­to­de nu og­så kan væ­re på vej til at bli­ve in­tro­du­ce­ret i Dan­mark.

Tan­ken om pen­ge­præ­mi­er for ry­ge­stop mø­der gan­ske vist vold­som mod­stand blandt dan­ske po­li­ti­ke­re. Men TrygFon­den er­klæ­rer sig nu pa­rat til at fi nan­si­e­re for­søg med for­skel­li­ge mo­del­ler for pen­ge­præ­mi­er her­hjem­me, og så­vel fore­byg­gel­ses­eks­per­ter som Kræft ens Bekæm­pel­se støt­ter og op­for­drer og­så til at få af­prø­vet me­to­den.

Tre år i mid­del­le­ve­tid

» Ryg­ning er det su­verænt stør­ste fol­kes­und­heds­pro­blem, som bi­dra­ger til at kap­pe tre år af vo­res mid­del­le­ve­tid. Man­ge vil og­så vir­ke­lig ger­ne hol­de op, men det er ba­re me­get van­ske­ligt.

Der­for må man gå ind med et åbent sind og se, hvad man kan gø­re for at hjæl­pe folk med at stop­pe med at ry­ge. Her kan ud­sig­ten til en pen­ge- præ­mie – og f. eks. et til­hø­ren­de løft e til fa­mi­li­en om en luksus­fe­rie – må­ske væ­re med til at dri­ve folk det sid­ste skridt i den rig­ti­ge ret­ning. Den me­to­de vil vi me­get ger­ne væ­re med til at få un­der­søgt nær­me­re, « si­ger ana­ly­se­chef i TrygFon­den Me­re­te Kon­nerup.

I de ame­ri­kan­ske for­søg er me­d­ar­bej­de­re i bl. a. et hel­ses­el­skab og et stort mul­ti­na­tio­nalt fi rma ble­vet be­talt ad fl ere om­gan­ge for - på fri­vil­lig ba­sis - at del­ta­ge i og gen­nem­fø­re ry­ge­stop- kur­ser, li­ge­som de eft er­føl­gen­de er ble­vet præ­mi­e­ret for fort­sat at væ­re røg­frie i seks til 12 må­ne­der eft er kur­set.

Op til 2.000 dol­lar

I Kræft ens Bekæm­pel­se kal­der pro­jek­t­chef Ni­els Them Kjær un­der­sø­gel­sen grun­dig, in­ter­es­sant og » klart den mest over­be­vi­sen­de, jeg har set « . Han me­ner og­så, at det vil væ­re helt op­lagt at få un­der­søgt lig­nen­de me­to­der i en dansk sam­men­hæng.

» For no­gen vil det må­ske væ­re kon­tro­ver­si­elt. Men ud­sig­ten til en øko­no­misk ge­vinst er i man­ge hen­se­en­der en me­get stærk driv­kraft , og hvis dan­ske for­søg kan be­kræft e de go­de ame­ri­kan­ske resultater, har jeg in­gen pro­ble­mer med me­to­den.

Om­kost­nin­ger­ne vil væ­re små i for­hold til, hvad det ko­ster at be­hand­le de syg­dom­me, der føl­ger med. I ste­det for at se det som en ud­gift , skal man se det som en in­ve­ste­ring i en lyk­ke­li­ge­re frem­tid, « si­ger Ni­els Them Kjær.

For­man­den for Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se Mor­ten Grøn­bæk er hel­ler ik­ke i tvivl om, at pen­ge­præ­mi­er kun­ne væ­re et re­le­vant in­stru­ment at få ind i ind­sat­sen mod ryg­ning. Han hæft er sig ved, at vi hidtil har gjort me­get brug af ’ kæp­pen’ - for­bud, be­græns­nin­ger, af­gift er - men at der og­så kan væ­re for­nuft i at sup­ple­re med ’ gu­lero­den’.

» Med den­ne me­to­de hand­ler det me­re om at be­løn­ne folk - ’ hold op med at ry­ge, og du får pen­ge for det’.

Selv­føl­ge­lig skal man væ­re på­pas­se­lig med re­k­rut­te­rin­gen til en så­dan ord­ning. Den skal jo ik­ke ud­nyt­tes, så man mel­der sig, hvis man i for­vej­en er ved at kvit­te ci­ga­ret­ter­ne. Men alt hvad man kan gø­re, som kan få folk til at hol­de op med at ry­ge, er godt, og me­to­den har min ful­de op­bak­ning, « si­ger han. Kon­kret er det bl. a. fo­re­gå­et ved, at del­ta­ger­ne i et af til­fæl­de­ne har få­et 100 dol­lar for at fuld­fø­re kur­set. De har få­et yder­li­ge­re 250 dol­lar, hvis de fort­sat er røg­fri eft er seks må­ne­der, samt 400 dol­lar, hvis de har holdt sig fra ci­ga­ret­ter­ne eft er 12 må­ne­der. I pro­jek­tet er ind­gå­et, at de er ble­vet te­stet for spor af ni­ko­tin i blo­det.

I et an­det for­søg ind­gik del­ta­ger­ne i grup­per af seks, hvor be­løn­nin­gen afh ang af, hvor man­ge af dem der lyk­ke­des med at gen­nem­fø­re og for­bli­ve røg­fri.

Her blev de un­der­søgt eft er 14 da­ge, en må­ned, seks må­ne­der og et år, og ved de før­ste tre tjek fi k man 100 dol­lar for hvert med­lem af grup­pen, som ik­ke røg, samt en bonus på 200 dol­lar eft er seks må­ne­der. Hvis al­le holdt sig på måt­ten, løb be­løn­nin­gen der­med sam­let op i 2.000 dol­lar. Iføl­ge en un­der­sø­gel­se, som er For­an en bu­tiks­ru­de i det in­pu­bli­ced­re København snor rø­gen sig ret i New fra Si­mon West­hs ci­ga­ret. Han Eng­land ta­ger et hiv, in­ha­le­rer og pu­ster Jour­nal ud.of Me­di­ci­ne, » 13.500 kro­ner . . . « si­ger den var 16 pct. 26- åri­ge stu­de­ren­de, tyg­ger på af dis­se del­til­bud­det og sko­der smø­gen. ta­ge­re fort­sat » Det fri­ster da, det er helt røg­fri eft er sik­kert. Jeg tror godt, det vil­le seks må­ne­der, kun­ne få mig til at stop­pe. I mens det kun hvert fald i en pe­ri­o­de, « si­ger gjaldt for seks han. pro­cent i kon­trolKom­mer til­bud­det, ta­ger grup­pen, hvor del­han ger­ne imod det. Men om ta­ger­ne blot hav­de eff ek­ten af den kon­tan­te pen­få­et al­min­de­lig ry­ge­stop­ge­præ­mie vil va­re ved, er han un­der­vis­ning uden øko­nok­nap så sik­ker på. mi­ske in­ci­ta­men­ter. » For at væ­re helt ær­lig, så

Et for­søg værd

tror jeg, jeg vil­le star­te igen eft er et styk­ke tid. Jeg har prø­vet at stop­pe, men er rø­get i ci­ga­ret­ter­ne igen , « si­ger Si­mon Westh, in­den han træk­ker sid­ste sug ud af ci­ga­ret­ten.

Pen­ge til hjæl­pe­mid­ler

De nye tan­ker om pen­ge­præ­mi­er for ry­ge­stop kom­mer, sam­ti­dig med, at et stort an­tal dan­ske kom­mu­ner er be­gyndt at gi­ve stor­ry­ge­re op til 1.700 kr. til ind­køb af hjæl­pe­mid­ler som f. eks. ni­ko­tin- tyg­ge­gum­mi og - pla­stre i for­bin­del­se med del­ta­gel­se i off ent­li­ge ry­ge­stop- kur­ser.

Ber­ling­s­ke be­skrev for ny­lig, hvor­dan den øko­no­mi­ske støt­te i bl. a. Kø­ben­havns Kom­mu­ne vur­de­res at ha­ve ført til en hø­je­re ’ suc­ces­ra­te’ i for­hold til del­ta­ge­re, som ik­ke får fi nan­si­e­ret de­res ry­ge­stop­re­me­di­er.

Den øko­no­mi­ske støt­te til tyg­ge­gum­mi og pla­stre mød­te dog og­så hård kri­tik blandt po­li­ti­ke­re og de­bat­tø­rer, som men­te, at det al­drig bur­de væ­re en kom­mu­nal ker­ne­op­ga­ve at at be­ta­le for ry­ge­stop­mid­ler. For har man haft råd til at ry­ge, vil man nok og­så ha­ve råd til at kø­be de re­me­di­er, der skal til for at hol­de op med at ry­ge.

Over­vej­el­ser­ne om at gå et skridt vi­de­re og li­ge­frem gi­ve ry­ge­re en pen­ge­præ­mie for at hol­de op er så­le­des og­så for hård og uspi­se­lig kost selv for de po­li­ti­ke­re ude i kom­mu­ner­ne, som støt­ter øko­no­misk hjælp til ind­køb af ry­ge­stop­mid­ler. Blandt sund­hed­s­ø­ko­no­mer er der li­ge­le­des skep­sis. Blandt an­det kan man for­ud­se en ræk­ke tek­ni­ske ud­for­drin­ger. Hvor­dan hånd­te­rer man det f. eks., hvis ry­ger­ne be­gyn­der pul­se­ri­et igen eft er be­løn­nin­gen? Den slags in­ci­ta­men­ter har det og­så med at vir­ke bedst på den kor­te ba­ne, mens det er tvivl­s­omt, om de får folk til fast­hol­de mo­ti­va­tio­nen på læn­ge­re sigt.

Hel­ler ik­ke i Fol­ke­tin­get er der den store vil­je til at ta­ge den me­to­de i brug. Hver­ken Dansk Fol­ke­par­ti el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil væ­re med til at bru­ge off ent­li­ge skat­te­kro­ner på en bonus til ry­ge­re .

Og den nye sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de ( V) af­vi­ser og­så at gå den vej. » Det er ik­ke bil­ligt at ry­ge, så det er en kon­tant bonus i sig selv at hol­de op. Og jeg sy­nes, det er et skrå­plan, hvis vi skal til at be­ta­le bor­ger­ne for at leve et sundt liv, « si­ger hun.

MANDAG 10. AU­GUST 2015

Si­mon Westh, 26 år:

» 13.500 kro­ner . . . Det fri­ster da, det er helt sik­kert. Jeg tror godt, det vil­le kun­ne få mig til at stop­pe. I hvert fald i en pe­ri­o­de. « Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.