FAKTA

BT - - NYHEDER -

I den se­ne­ste op­gø­rel­se fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed fra 2012 er det op­gjort, at der hvert år dør knap 14.000 dan­ske­re som føl­ge af ryg­ning. Ca. 900 dan­ske­re dør år­ligt som føl­ge af pas­siv ryg­ning. Iføl­ge tal fra 2006 er ryg­ning år­sag til et tab i dan­sker­nes mid­del­le­ve­tid på 3,5 år for mænd og tre år for kvin­der. Stor­ry­ger­ne dør i gen­nem­snit 8- 10 år for tid­ligt. Ry­ge­re, der dør på grund af ryg­ning, mi­ster 15 års le­ve­tid, og stor­ry­ge­re kan for­ven­te 10,5 fær­re le­ve­år uden lang­va­rig be­la­sten­de syg­dom end per­so­ner, der al­drig har rø­get. Rest­le­ve­ti­den for en 25- årig mand, der al­drig be­gyn­der at ry­ge, kan op­de­les i 41,9 år uden lang­va­rig be­la­sten­de syg­dom og 11,6 år med lang­va­rig be­la­sten­de syg­dom. For stor­ry­ge­re er tal­le­ne 31,5 år og 13,4 år. Til­sva­ren­de for­skel­le ses hos kvin­der. Halv­de­len af ry­ger­ne dør før 70- års al­de­ren, og dis­se men­ne­sker mi­ster i gen­nem­snit 22 år af de­res liv. Ryg­ning er og­så den vig­tig­ste fore­byg­ge­li­ge år­sag til tab af go­de le­ve­år, idet ry­ger­ne har rin­ge­re hel­bred, of­te­re er af­hæn­gi­ge af hjælp i de­res sid­ste le­ve­år, of­te­re får før­tids­pen­sion og ge­ne­relt har dår­li­ge­re sel­vop­lyst livskva­li­tet. Kil­de: Sund­heds­sty­rel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.