Tys­kland og Ita­li­en hit­ter hos dan­sker­ne

I år har som­mer­fe­ri­en for man­ge dan­ske­re haft Ita­li­en og Tys­kland som desti­na­tio­ner. Dan­sker­ne er ret ufor­ud­si­ge­li­ge i de­res fe­ri­e­valg, for­kla­rer for­sker

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau ( 12 pct.) ( 14 pct.) ( m. Ka­na­ri­ske Øer)

DAN­SKE TURI­STER

Når dan­sker­ne skal se fe­ri­e­bil­le­der fra i år, vil Det Skæ­ve Tårn i Pisa, gon­do­ler i Ve­ne­dig og fyl­di­ge ty­ske fa­døl for­ment­lig ind­gå i nog­le af som­mer­min­der­ne.

I som­me­ren 2015 har Ita­li­en og Tys­kland nem­lig væ­ret dan­sker­nes fo­re­truk­ne rej­se­desti­na­tio­ner, vi­ser tal fra bå­de TDC og FDM.

Te­le­sel­ska­bet har på bag­grund af ano­ny­mi­se­ret da­ta fra mo­bil­kun­der fast­slå­et, hvor dan­sker­ne har op­holdt sig i de tra­di­tio­nel­le fe­ri­eu­ger 28, 29, 30 og 31.

Fe­ri­e­ren­de, der blot rej­ser gen­nem ek­sem­pel­vis Tys­kland på mo­tor­vej­en, er ik­ke talt med, da der skal mindst fi­re da­ge til, at det tæl­ler som et op­hold i un­der­sø­gel­sen.

Et fe­ri­esik­kert sted

Her top­per Ita­li­en med 16 pct. af de rej­sen­de, mens Tys­kland til­træk­ker 14 pct.

Ita­li­en og Tys­kland kæm­per og­så om at væ­re dan­sker­nes hof­desti­na­tion hos FDM tra­vel, op­ly­ser ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Ewald.

» Ita­li­en er et fe­ri­esik­kert sted, hvor der næ­sten al­tid er godt vejr. Sam­ti­dig er der god mad og vin. Der er gam­le, hi­sto­ri­ske by­er og nog­le au­ten- Ita­li­en ( 30 pct.) og Tys­kland ( 30 pct.).

Ham­borg og Ber­lin lok­ker

Selv om Tys­kland ik­ke par­tout by­der på godt vejr el­ler toscan­ske vi­ne, kla­rer lan­det, der of­te er ble­vet slå­et hen som et gen­nem­kør­selsland, sig så­le­des gan­ske pænt. man kig­ge mod him­lens blå, for­kla­rer Jes­per Ewald.

» Tys­kland kan man hur­tigt kom­me til, så når vej­ret er dår­ligt, er det en hur­tig be­slut­ning li­ge at ta­ge til Tys­kland, « si­ger han og pe­ger på, at ba­de­lan­de og fe­ri­e­ste­der i det nordty­ske især træk­ker bør­ne­fa­mi­li­er til.

Den for­kla­ring bak­kes op af lek­tor på Aal­borg Uni­ver­si­tet Bo­dil Stil­ling Bli­ch­feldt, som for­sker i turis­me.

» Når vi har haft en fan­ta­stisk som­mer som den fo­re­gå­en­de, så er der fle­re, der væl­ger at hol­de fe­rie i Dan­mark året ef­ter. Når vej­ret så ik­ke ar­ter sig, skal man af sted uden at ha­ve plan­lagt, og så er det nem­me­re at ta­ge over græn­sen til Tys­kland, « si­ger hun og på­pe­ger, at det fak­tisk er svært at for­ud­si­ge dan­ske fe­ri­e­va­ner.

Fle­re prø­ver no­get nyt

Bo­dil Stil­ling Bli­ch­feldt for­kla­rer, at der fin­des dan­ske­re, der hvert år ta­ger til et be­stemt sted i Frankrig. Men fle­re vil ger­ne prø­ve no­get nyt og ufor­ud­si­ge­ligt, ly­der det.

» Dy­best set er vi to­talt ufor­ud­si­ge­li­ge. Det hand­ler om at prø­ve no­get, man ik­ke li­ge gjor­de sid­ste år. Når det så er sagt, væl­ger man­ge - især bør­ne­fa­mi­li­er - at gø­re det sam­me tre år i træk. Men ef­ter det prø­ver de no­get nyt, « si­ger hun og for­kla­rer, at man­ge bør­ne­fa­mi­li­er fin­der no­get trygt i over en år­ræk­ke at væl­ge det sam­me fe­ri­e­sted.

Ita­li­en og Tys­kland, der lig­ger øverst på TDCs li­ste over rej­se­desti­na­tio­ner, ef­ter­føl­ges af Spa­ni­en og Frankrig. Sve­ri­ge ind­ta­ger en fem­te­plads, mens Nor­ge ind­ta­ger en ot­ten­de­plads

VO­RES SOM­MER­FE­RIE

Te­le­sel­ska­bet

TDC har ana­ly­se­ret ano­ny­mi­se­ret te­le­da­ta for uger­ne 28, 29, 30 og 31, der tra­di­tio­nelt er som­me­rens po­pu­læ­re fe­ri­eu­ger. For at kva­li­fi­ce­re da­ta­e­ne er der og­så ta­get for­be­hold for tran­sit­lan­de, da ek­sem­pel­vis Tys­kland el­lers vil­le fyl­de ufor­holds­mæs­sigt me­get.

over rej­se­mål i som­mer­fe­ri­en:

( m. Va­ti­kan­sta­ten) ( 16 pct.)

Dan­sker­nes ’ top ti’

Ita­li­en Tys­kland Spa­ni­en Frankrig Sve­ri­ge Græken­land Tyr­ki­et Nor­ge

( 10 pct.) ( 9 pct.)

( 6 pct.) ( 4 pct.) ( m. Jan May­en og Sval­bard) ( 3 pct.)

Stor­bri­tan­ni­en

og Nor­dir­land ( 3 pct.) og Ca­na­da ( 3 pct.) ( 21 pct.)

de­fi­ne­res som mindst fi­re da­ges op­hold i et af de nævn­te lan­de i pe­ri­o­den uge 28 til og med 31.

har i pe­ri­o­den i alt re­gi­stre­ret 639.835 unik­ke mo­bil­te­le­fo­ner mindst én gang i et frem­med land.

USA Øv­ri­ge Rej­se­mål

TDC

I som­me­ren 2015 har Ita­li­en og Tys­kland væ­ret dan­sker­nes fo­re­truk­ne rej­se­desti­na­tio­ner, vi­ser tal fra bå­de TDC og FDM. Her ses Ber­lin og Rom i som­mer­var­men. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.