På­rø­ren­de vil sagsø­ge Luft hansa

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

USA

Da Ger­manwings- pi­lo­ten An­dreas Lubitz i marts sty re­de 150 men­ne­sker i dø­den, fi k de på­rø­ren­de 25.000 eu­ro - knap 190.000 dan­ske kro­ner - for den smer­te og li­del­se, de var eft er­ladt med. Men fa­mi­li­er­ne er ik­ke til­fred­se. De vil nu an­læg­ge sag mod Luft hansa i USA, skri­ver Reu­ters.

Ger­manwings, der er et sel­skab un­der ty­ske Luft hansa, har til­budt fa­mi­li­er­ne de 25.000 eu­ro oven i de 50.000 eu­ro, som øje­blik­ke­ligt blev ud­be­talt som fi nan­si­el støt­te til de på­rø­ren­de.

Men det er ik­ke nok, me­ner nog­le af de på­rø­ren­de.

Vil føl­ge ame­ri­kansk lov

» Vi er ved at for­be­re­de en rets­sag i USA, « for­tæl­ler ad­vo­ka­ten El­mar Gie­mul­la, der re­præ­sen­te­rer en ræk­ke på­rø­ren­de, til avi­sen Bild am Son­n­tag.

Det nye er­stat­nings­krav er end­nu ik­ke ble­vet fast­lagt, men det vil føl­ge ame­ri­kansk lov, der gi­ver mu­lig­hed for langt stør­re er­stat­nings­be­løb, skri­ver Reu­ters.

Di­rek­te ind i bjergsi­de

Den plan­lag­te rets­sag har sam­ti­dig til for­mål at fi nde ud af, hvor­for an­den­pi­lo­ten An­dreas Lubitz, der led af de­pres­sio­ner, fi k lov til at fl yve.

Det er tid­li­ge­re kom­met frem, at Lubitz lå­ste kap­ta­j­nen ude af co­ck­pit­tet i Ger­manwings fl yet 4U9525, der var let­tet fra Bar­ce­lo­na med kurs mod Düsseldorf. An­den­pi­lo­ten sty­re­de her­eft er fl yet di­rek­te ind i en bjergsi­de og tog der­med de 150 an­dre om bord med sig i dø­den.

Ger­manwings øn­sker iføl­ge Reu­ters ik­ke at kom­men­te­re den kom­men­de rets­sag. Stea­rin­lys og fa­mi­lie­bil­le­der til min­de om ofer­ne for Ger­man

wings Air­bus A320- styr­tet i Le Ver­net, Frankrig, d. 24. juli,

2015. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.