Da Dan­mark

I dag er det 40 år si­den, at en lang he­debøl­ge kul­mi­ne­re­de i dansk var­me­re­kord. Pro­fes­sor me­ner, at re­kor­den kan slås in­den for 10 år

BT - - NYHEDER - Lars Hen­rik Aa­gaard lha@ ber­ling­s­ke. dk

HE­DESLAG

Man­ge dan­ske­re over 50 hu­sker da­gen for nøj­ag­tig 40 år si­den klart.

For det var ik­ke ba­re varmt. Det var hu­lens varmt. Varmt på den dér gis­pen­de, ubær­li­ge må­de, som det kun kan væ­re en­kel­te gan­ge om som­me­ren ne­de i Syd spa­ni­en el­ler Græken­land. Og så var det end­da ba­re kul­mi­na­tio­nen på den læng­ste he­debøl­ge i dan­marks­hi­sto­ri­en.

Al­le­re­de i slut­nin­gen af juli 1975 be­gynd­te he­den at byg­ge op med dagstem­pe­ra­tu­rer på om­kring 30 gra­der. Hver ene­ste dag strå­le­de so­len, der var næ­sten in­gen vind, og den smu­le, der var, kom ne­de fra det end­nu var­me­re kon­ti­nent.

Dan­sker­ne strøm­me­de ud til stran­de­ne, hvor vand­tem­pe­ra­tu­ren steg til no­get nær mid­del­havs­høj­de. Nat­ten til den 10. au­gust nå­e­de luft­tem­pe­ra­tu­ren al­drig un­der 22,8 gra­der ved Bovb­jerg nord­vest for Holste­bro: En ægte, sve­dig tro­pe­nat.

Hvor­ef­ter kvik­søl­vet gik amok den føl­gen­de dag. Midt på ef­ter­mid­da­gen var der ik­ke un­der 32- 33 gra­der cel­si­us no­get sted i lan­det. Kl. 15.45 kom re­kor­den i hus på Holste­bro Fly­ve­plads i køb­sta­dens nord­ve­st­li­ge ud­kant: 36,4 gra­der. He­le da­gen hav­de var­men strøm­met op gen­nem Jyl­land fra det end­nu he­de­re Tys­kland, hvor­ef­ter luft­mas­sen fik et ek­stra var­me­nøk om­kring det kna­stør­re Holste­bro, der lig­ger i en stor lav­ning.

Da­gen ef­ter kun­ne Dag­bla­det Holste­bro be­ret­te, at det lo­ka­le brand­væ­sen hav­de måt­tet ryk­ke ud til he­le 12 skov- og mark­bran­de, og at to æl­dre med­bor­ge­re var om­kom­met, sand­syn­lig­vis af he­deslag.

Tog fu­sen på se­er­ne

Sam­me af­ten tog den kend­te stu­di­e­vært på TV Avi­sen Bent Jen­sen fu­sen på lan­dets tv­se­e­re. Han sad som sæd­van­lig grav al­vor­lig i slips og jak­ke­sæt med en te­le­fon på skri­ve­bor­det og det vel­kend­te TVAlogo i bag­grun­den.

Men da nyheds­ud­sen­del­sen var slut, zoo­me­de ka-

MANDAG 10. AU­GUST 2015 me­ra­et ud – og åben­ba­re­de Bent Jen­sen med ba­re ben og fød­der i det la­ve vand ved en strand. I København blev der sam­me dag må­lt 34 gra­der.

Sam­me ef­ter­mid­dag fór den se­ne­re vejr- og kli­mapro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ei­gil Kaas rundt i si­ne for­æl­dres ha­ve i Ny­kø­bing Sjæl­land. Han var 17 år og al­le­re­de stærkt op­ta­get af meteorologi:

» Jeg kun­ne jo godt mær­ke, at det blev var­me­re og var­me­re, så jeg gik rundt ude i ha­ven og må­l­te tem­pe­ra­tu­ren på al­le mu­li­ge avan­ce­re­de må­der. Jeg for­nem­me­de, at det var me­get spe­ci­elt, og jeg me­ner, at jeg må­l­te en tem­pe­ra­tur på om­kring 33 gra­der, hvil­ket er me­get højt i det om­rå­de af lan­det. «

Iføl­ge pro­fes­soren skyld- tes den re­kord­var­me dan­ske som­mer­dag ’ en op­ti­mal og ved­va­ren­de vej­r­si­tu­a­tion med hø­je hav­tem­pe­ra­tu­rer, per­fekt placering af høj­tryk og lav­tryk, vind fra det var­me hjør­ne af kon­ti­nen­tet og me­get tør­re jor­de’.

For­ven­ter ny re­kord

Ei­gil Kaas går på man­ge må­der ba­re og ven­ter på, at en ny dansk var­me­re­kord kom­mer i hus. Snart.

» Det er me­get sand­syn­ligt, at Dan­mark får en ny tem­pe­ra­tur­re­kord in­den for de næ­ste 10 år. Må­ske en halv grad var­me­re. Der skal ba­re en ret spe­ci­el vej­r­si­tu­a­tion til. Og i kraft af den glo­ba­le op­varm­ning be­hø­ver vej­r­si­tu­a­tio­nen ik­ke at bli­ve helt så op­ti­mal som i 1975 for at sik­re en ny var­me­re­kord, « for­kla­rer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.