Læk­kert som­mer­vejr på vej

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk

Mas­ser af sol, op mod 28 gra­der og kun en­kel­te by­ger, ly­der den ak­tu­el­le mel­ding fra DMI

SOL­RIG AU­GUST

Den­ne uges som­mer­vejr bli­ver rig­tig fint, og især sidst på ugen er der sol og var­me i ven­te for langt de fle­ste dan­ske­re.

Så­dan ly­der prog­no­sen fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI).

» Mandag og tirs­dag vil væ­re sky­et med regn fle­re ste­der.

Men så kom­mer den mas­si­ve var­me tilbage ons­dag, hvor­ef­ter tem­pe­ra­tu­rer­ne sti­ger mar­kant, « si­ger vagt­ha­ven­de Lars Hen­rik­sen fra DMI.

Var­me tors­dag og fre­dag

Han for­kla­rer, at tem­pe­ra­tu­rer­ne i de før­ste af ugens da­ge kom­mer til at lig­ge på om­kring 20 gra­der, for­di vin­den i øje­blik­ket kom­mer fra den kol­de si­de.

» Tors­dag og fre­dag ser til gen­gæld ud til at bli­ve rig­tig var­me. Her kan vi in­de i lan­det fle­re ste­der få mel­lem 27 og 28 gra­der, « si­ger Lars Hen­rik­sen.

På kyster­ne må man dog iføl­ge DMI nø­jes med tem­pe­ra­tu­rer om­kring 20 gra­der, da vej­ret her vil væ­re præ­get af østen­vin­den. Der var tæt pak­ket på Sva­ne­møl­len Strand i København i går. I den­ne uge kan vi og­så for­ven­te rig­tig godt strand­vejr.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.