Over­svøm­mel­ser ef­ter vildt uvejr på Born­holm

BT - - NYHEDER -

Man­ge born­hol­me­re fik vand i kæl­de­ren, da et sky­brud ram­te ’ solskin­sø­en’ nat­ten til i går. Iføl­ge DMIs må­lin­ger blev der ved Røn­ne må­lt i alt 26,8 mil­li­me­ter regn. Her­af faldt de 25 mil­li­me­ter på 20 mi­nut­ter. Det sva­rer til næ­sten ’ dob­belt­sky­brud­s­in­ten­si­tet,’ der de­fi­ne­res som 15 mil­li­me­ter på 30 mi­nut­ter.

» Det har væ­ret re­la­tivt vold­somt, men og­så me­get lo­kalt. De kraf­tig­ste regn­by­ger har ramt den ve­st­li­ge si­de af Born­holm, mens man an­dre ste­der på øen kun har få­et få drå­ber regn, « si­ger vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log Lars Hen­rik­sen fra DMI.

Bul­der og brag

Det kraf­ti­ge sky­brud var og­så ledsa­get af en del bul­der og brag. Iføl­ge DMI har der væ­ret 1.540 lyn­nedslag over Born­holm og Øster­sø­en nat­ten til søn­dag.

De store vand­mæng­der skab­te pro­ble­mer for fle­re born­hol­me­re, op­ly­ser Ska­de­ser­vi­ce Borm­holm, der måt­te ryk­ke ud fle­re gan­ge på grund af vand i kæl­dre. ca­ca@ bt. dk Det kraf­ti­ge sky­brud på

Born­holm gik bl. a. ud over øens stør­ste pro­duk­tions­virk­som­hed Jen­sen

Den­mark, hvor et stort la­ger blev over­svøm­met. Fo­to: Mor­ten Brand­borg

10. au­gust 1975 er den ind­til vi­de­re var­me­ste dag i Dan­mark i mo­der­ne tid. TV Avi­sens da­væ­ren­de stu­di­e­vært Bent Jen­sen syn­tes, at det var ble­vet for hedt i stu­di­et. Sam­men med tek­ni­ker­sta­ben ryk­ke­de han ud i strand­kan­ten i Kø­ge Bugt og ser­ve­re­de her­fra da­gens nyhe­der. Først i slut­nin­gen af ud­sen­del­sen op­da­ge­de se­er­ne, at tv- vær­ten sad med fød­der, stol og skri­ve­bord i vand. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.