Smel­te­de

BT - - NYHEDER -

MANDAG 10. AU­GUST 2015

I den­ne i øv­rigt no­get blan­de­de dan­ske som­mer har det mest af alt væ­ret til­fæl­dig­he­der­ne, der har af­holdt na­tio­nen fra at op­nå tem­pe­ra­tu­rer på 36- 37 gra­der. I be­gyn­del­sen af juli byg­ge­de in­tens var­me sig op over næ­sten he­le Vest­eu­ro­pa.

I Lon­dons He­at­hrow- luft­havn blev der 1. juli slå­et bri­tisk var­me­re­kord for må­ne­den med 36,7 gra­der. Sam­me dag nå­e­de tem­pe­ra­tu­ren op på 39,7 gra­der i Pa­ris – næst­var­me­ste dag i ’ By­er­nes By’ si­den 1873. Og i Bay­ern i Sydtys­kland slog man 5. juli tysk var­me­re­kord, da kvik­søl­vet røg op på 40,3 gra­der – en re­kord, der til­med blev tan­ge­ret sam­me sted så sent som i fre­dags.

Den over­væl­den­de he­de tab­te ba­re lidt af pu­sten på vej­en mod nord, men sam­me dag, 5. juli, blev der trods alt må­lt 31,9 gra­der på Born­holm – årets fo­re­lø­big hø­je­ste tem­pe­ra­tur her­hjem­me.

Over 50 gra­der i Kuwait

Imens vi går og ven­ter på smel­ten­de dan­ske he­debøl­ger, bør vi trods alt glæ­de os over, at vi ik­ke bor i Irak el­ler Kuwait.

I Bag­dad og Kuwait Ci­ty har tem­pe­ra­tu­ren i den se­ne­ste uges tid lig­get sta­bilt på ubær­li­ge 49- 50 gra­der.

For­le­den nå­e­de kvik­søl­vet til­med he­le 52,8 gra­der i Kuwait, mens kom­bi­na­tio­nen af ube­gri­be­lig he­de og høj luft­fug­tig­hed fik tem­pe­ra­tu­ren til at fø­les så høj som 73 gra­der cel­si­us i den iran­ske by Ban­dar Ma­hs­ha­hr i bun­den af Den Per­si­ske Golf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.