Ni- årig red­det ef­ter at for­æl­dre dø­de i ør­ken

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk

MANDAG 10. AU­GUST 2015

FA­MI­LIE­TRA­GE­DIE

En van­dre­tur i en ame­ri­kansk ør­ken end­te i tirs­dags tragisk for en lil­le fransk fa­mi­lie i del­sta­ten New Me­xi­co.

Her drog et æg­te­par sam­men med de­res ni- åri­ge søn af sted i sand­ban­ker­ne, men kun søn­nen vend­te tilbage i li­ve.

He­den i ør­ke­nen kan væ­re ek­strem. Den 42- åri­ge mand og hans 51- åri­ge hu­stru buk­ke­de ef­ter alt at døm­me un­der for de hø­je tem­pe­ra­tu­rer. Det op­ly­ser po­li­ti­et iføl­ge Sky News.

» De un­der­vur­de­re­de na­tu­rens kræf­ter, « si­ger po­li­ti­be­tjent David Hun­ter.

Iføl­ge fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er, her­i­blandt CNN, vend­te mo­de­ren om kort in­de på ru­ten, da hun føl­te sig skidt til­pas. Desvær­re om­kom hun som føl­ge af var­me og man­gel på vand, in­den hun nå­e­de tilbage til bi­len.

Red­det af ka­me­ra

Fa­de­ren og den ni- åri­ge dreng fort­sat­te van­dre­tu­ren i sand­ban­ker­ne, men se­ne­re be­svi­me­de fa­de­ren og dø­de med søn­nen ved sin si­de.

Hel­dig­vis fandt en lo­kal park­pa­trul­je den om­kom­ne mor, der hav­de et ka­me­ra på sig. Her af­slø­re­de et fo­to hen­des to fa­mi­lie­med­lem­mer, og en stør­re eftersøgning blev sat i gang. 45 mi­nut­ter se­ne­re blev fa­de­ren og søn­nen fun­det.

» Dren­gen græd ik­ke. Men han var de­hy­dre­ret og selv­føl­ge­lig me­get ry­stet, « si­ger Ben­ny Hou­se, she­rif i Ote­ro Co­un­try, iføl­ge CNN.

Den ni- åri­ge drengs bedste­far fløj tors­dag til USA fra Frankrig og har nu over­ta­get for­æl­dre­myn­dig­he­den, skri­ver den fran­ske avis L’Uni­on, der har talt med bedste­fa­de­ren.

» Han be­fin­der sig i dag på et ho­tel i Al­bu­querque sam­men med min ko­ne, som og­så er an­kom­met til ste­det ef­ter dra­ma­et, « for­tæl­ler Alain Ste­i­ner, der er dren­gens bedste­far.

I det­te ør­ken­om­rå­de i New Me­xi­co blev den ni- åri­ge dreng red­det, ef­ter at hans for­æl­dre var om­kom­met i den ek­stre­me he­de. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.