Æl­dre er let­te of

Et sti­gen­de an­tal æl­dre men­ne­sker bli­ver ud­sat for tri­ck­ty­ve­ri i hjem­met og på ga­den og som­me­ren er høj­sæ­son

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk Modelfoto: Scan­pix/ Iris

FEJ FOR­BRY­DEL­SE

Det rin­ger på dø­ren, og to mænd præ­sen­te­rer sig: ’ Hej, vi er hånd­vær­ke­re, og kom­mu­nen har sendt os for at kig­ge på din vand­må­ler. Må vi kom­me in­den­for?’.

Det kan må­ske ly­de tro­vær­digt nok – især hvis man er et æl­dre men­ne­ske, der er vant til at få hjælp i hjem­met til di­ver­se op­ga­ver. Men for man­ge en­der det med et chok ef­ter­føl­gen­de, når man op­da­ger, at pung, te­le­fon og guldsmyk­ker er væk.

Nem­me of­re

Et sti­gen­de an­tal dan­ske­re ud­sæt­tes for tri­ck­ty­ve­ri­er i hjem­met og på ga­den, vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik – og det går of­te ud over æl­dre men­ne­sker, som er nem­me of­re for or­ga­ni­se­re­de ban­der. Det er en form for kri­mi­na­li­tet, som po­li­ti­et i øje­blik­ket ad­va­rer mod fle­re ste­der i lan­det.

I 2014 blev der så­le­des an­meldt over 3.000 tri­ck­ty­ve­ri­er, og næ­sten 80 pro­cent af an­mel­der­ne var i al­de­ren fra 60 år og op­ef­ter, vi­ser op­gø­rel­sen, der er ba­se­ret på Rigs­po­li­tiets nøg­le­tal.

I 1.117 af sa­ger­ne var der ta­le om tri­ck­ty­ve­ri i be­bo­el­se, og i 1.911 til­fæl­de var kri­mi­na­li­te­ten fo­re­gå­et på ga­de­plan. Den sidst­nævn­te ka­te­go­ri er først ble­vet re­gi­stre­ret selv­stæn­digt fra 2014, men i 2013 blev der i alt re­gi­stre­ret 975 an­mel­del­ser om tri­ck­ty­ve­ri i be­bo­el­se. fag­ligt ær­in­de – f. eks. som et par ’ vi­ka­ri­e­ren­de’ hjem­me­hjæl­pe­re, der ba­re li­ge skal gø­re rent.

Uden for hjem­met kan tri­ck­ty­ve­ri­er­ne fo­re­gå ved, at ger­nings­mæn­de­ne di­stra­he­rer folk – f. eks. ved at spør­ge om vej. Imens li­ster en an­den per­son hån­den ned i lom­men og nap­per pen­ge­pun­gen med kre­dit­kor­tet. Ko­den har de af­lu­ret i su­per­mar­ke­det for­in­den.

Æl­dre Sa­gen har dog og­så hørt om me­re kre­a­ti­ve me­to­der, hvor de ud­spe­ku­le­re­de

MANDAG 10. AU­GUST 2015

De ty­pisk uden­land­ske tri­ck­ty­ve har in­gen skrup­ler i for­bin­del­se med at stjæ­le fra æl­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.