’’

BT - - NYHEDER - Olav Fel­bo, chef­kon­su­lent i Æl­dre Sa­gen

De går især ef­ter æl­dre kvin­der, som bor ale­ne. De ved, at det er for­bun­det med en for­holds­vis lil­le ri­si­ko at stjæ­le fra dis­se men­ne­sker

Æl­dre Sa­gen kal­der det en ’ fej og mod­by­de­lig kri­mi­na­li­tets­form’.

» Set over en år­ræk­ke er der sket en be­ty­de­lig stig­ning i an­tal­let af tri­ck­ty­ve­ri­er. Her i som­mer­pe­ri­o­den går der folk fra hus til hus for at stjæ­le, og de går især ef­ter æl­dre kvin­der, som bor ale­ne. De ved, at det er for­bun­det med en for­holds­vis lil­le ri­si­ko at stjæ­le fra dis­se men­ne­sker, som er svæk­ke­de. Og hvis tri­ck­ty­ve­ri­et skul­le slå fejl, så er sand­syn­lig­he­den for at bli­ve fan­get for­holds­vis lav, for­di of­ret ik­ke kan sæt­te sig til mod­vær­ge, « si­ger Olav Fel­bo, der er chef kon­su­lent i Æl­dre Sa­gen.

Han for­kla­rer, at t y v e n e s me­to­der er vidt for­skell i g e , m e n ty­pisk u d g i - ver de sig for at væ­re per­so­ner, der kom­mer i et ty­vek­næg­te har ud­gi­vet sig for at kom­me fra Fi­nan­stil­sy­net og har på­stå­et, at der er fal­ske pen­ge­sed­ler i om­løb, som de skal un­der­sø­ge på ste­det.

Stor til­lid i Dan­mark

» Vi er et land med en for­holds­vis stor so­ci­al til­lid, og vi er vant til at åb­ne dø­ren, når nog­le be­der om hjælp el­ler til­by­der hjælp. Der­for sto­ler man­ge æl­dre men­ne­sker ret me­get på de men­ne­sker, som f. eks. kom­mer og spør­ger, om de må få et glas vand. Men man skal tæn­ke sig lidt om – hvis det vir­ker som om, at der er no­get lu­sket, skal man pas­se ek­stra på, « si­ger Olav Fel­bo.

Nord­jyl­lands Po­li­ti har i lø­bet af som­me­ren ad­va­ret gen­tag­ne gan­ge mod fæ­no­me­net på Fa­ce­book samt på sin hjem­mesi­de.

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Poul Se­ve­rin­sen for­kla­rer, at de kri­mi­nel­le ty­pisk går ef­ter æl­dre men­ne­sker, for­di de of­te er let­te at for­vir­re og di­stra­he­re.

» Det er ty­pisk or­ga­ni­se­re­de, uden­land­ske kri­mi­nel­le, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i dis­se ting. Det kræ­ver en smu­le fin­ger­fær­dig­hed, og man må si­ge, at de er me­get dyg­ti­ge, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Poul Se­ve­rin­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.