Ke­de­lig re­kord: Dan­kort- svin­del er eks­plo­de­ret

BT - - NYHEDER -

KO­DEN AF­LU­RES

Et kraf­tigt sti­gen­de an­tal dan­ske­re får af­lu­ret og mis­brugt de­res kre­dit­kor­top­lys­nin­ger.

Den se­ne­ste op­gø­rel­se fra Nets vi­ser, at dan­kort- svind­len sat­te re­kord i 2014 med he­le 65 mil­li­o­ner kro­ner. Året før lå tal­let på 48 mil­li­o­ner kro­ner.

Bag tal­le­ne gem­mer der sig to ud­bred­te svin­del- for­mer: Dels fy­si­ske tri­ck­ty­ve­ri­er, hvor ty­ven af­lu­rer pin­ko­den i en bu­tik og ef­ter­føl­gen­de stjæ­ler kor­tet, og dels it- kri­mi­na­li­tet, hvor de per­son­li­ge op­lys­nin­ger op­s­nap­pes og mis­bru­ges via internet el­ler te­le­fon.

Stjæ­ler pun­gen

Det er især an­tal­let af de fy­si­ske tri­ck­ty­ve­ri­er, der er sti­gen­de, op­ly­ser Nets til BT:

» I en pe­ri­o­de har in­ter­net­mis­bru­get fyldt mest, men nu er det den fy­si­ske af­luring, der er i vækst. Det sker ty­pisk ved, at man kig­ger en gam­mel dame over skul­de­ren ne­de i Føtex. Så føl­ger man ef­ter hen­de, og den ene per­son af­le­der hen­des op­mærk­som­hed ved at spør­ge om vej, mens den an­den stjæ­ler pun­gen med kre­dit­kor­tet, « for­kla­rer Ulrik Mars­chall, der er pres­se­rå­d­gi­ver hos Nets.

Spær kor­tet hur­tigt

Det hand­ler om at væ­re hur­tig med at få spær­ret kor­tet, når man op­da­ger det, un­der­stre­ger Ulrik Mars­chall:

» De pro­fes­sio­nel­le ty­ve er hur­ti­ge, og de skyn­der sig at ta­ge kor­tet i brug så man­ge gan­ge som mu­ligt, in­den det bli­ver spær­ret. «

Internet- svin­del kan dog væ­re svæ­re­re at op­da­ge, med­min­dre man tjek­ker sin net­bank jævn­ligt. Svin­de­len fo­re­går ty­pisk ved, at it- kri­mi­nel­le sen­der så­kald­te phis­hing- mail el­ler sms­be­ske­der, der kan op­s­nap­pe kre­dit­kor­top­lys­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.