Fal­ske be­tjen­te stjal fra turi­ster

To øst­eu­ro­pæ­i­ske mænd fængs­let for at fra­nar­re turi­ster pen­ge

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk

TRI­CK­TY­VE

To ru­mæn­ske tri­ck­ty ve blev i går frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, og de er ind­til vi­de­re ble­vet va­re­tægts­fængs­let frem til 3. sep­tem­ber for bed­ra­ge­ri – blandt an­det ved at ud­gi­ve sig for at væ­re po­li­ti­be­tjen­te.

Ved dom­mer­vag­ten kom det frem, at de to mænd på hen­holds­vis 36 og 52 år be­nyt­te­de sig af for­skel­li­ge me­to­der til at fra­nar­re turi­ster pen­ge.

Dels har de ud­gi­vet sig for at væ­re po­li­ti­be­tjen­te, som på­stod, at der var fal­ske pen­ge i om­løb, og at de der­for skul­le kon­trol­le­re turi­ster­nes kon­tan­ter.

» Hvis man er turist, og man tror, at det er po­li­ti­et, så gør man jo, hvad der bli­ver sagt. Det er skidt, at turi­ster skal ud­sæt­tes for det, « si­ger ef- ter­forsk­nings­le­der Ken­neth Jen­sen fra Kø­ben­havns Po­li­ti til BT.

Han op­ly­ser, at de to mænd var klædt i al­min­de­ligt tøj, men at den ene hav­de en hø­re­te­le­fon i øret, der skul­le sig­na­le­re, at han var ci­vil­be­tjent.

Gen­kendt af ho­tel- an­sat

Den 36- åri­ge mand har un­der grund­lovs­for­hø­ret er­kendt, at han tog nog­le pen­ge fra en is­ra­elsk turist, uden at hun så det, hvor­eft er han gav hen­de re­sten af kon­tan­ter­ne tilbage.

Kvin­den fi k fra­stjå­let 320 eu­ro – sva­ren­de til knap 2.400 kro­ner.

Ud­over det se­ne­ste tri­ck­ty­ve­ri er de to mænd sig­tet for at ha­ve lok­ket turi­ster til at ud­le­ve­re kre­dit­kort og til­hø­ren­de pin­ko­der, som blev brugt til at hæ­ve hen­holds­vis 11.900 kro­ner og 22.000 kro­ner.

I et fj er­de for­hold er de sig­tet for at ha­ve stjå­let mini­mum 2.000 kro­ner i kon­tan­ter.

Den 52- åri­ge er­kend­te al­le fi re for­hold, men på­stod, at han ik­ke kun­ne hu­ske de­tal­jer­ne ty­de­ligt.

De to øst­eu­ro­pæ­i­ske tri­ck­ty­ve blev an­holdt lør­dag aft en ved Ti­vo­li, eft er at en re­cep­tio­nist på et ho­tel i Skin­der­ga­de hav­de gen­kendt de to fra tid­li­ge­re hæn­del­ser og op­da­ge­de, at de var ved at nar­re en is­ra­elsk turist i Skin­der­ga­de. Re­cep­tio­ni­sten kon­tak­te­de po­li­ti­et, som der­eft er kun­ne an­hol­de de to mænd ved Ti­vo­li.

Vær forsigtig med at luk­ke

frem­me­de ind i dit hjem. Tri­ck­ty­ve kan op­træ­de bå­de char­me­ren­de og ga­lant.

Modelfoto: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.