Så­dan sik­rer du dig mod ty­ve­ri og svin­del Dan­kort

BT - - NYHEDER -

Husk al­tid at be­skyt­te din pin­ko­de. Hold en hånd over ta­sta­tu­ret, når du ind­ta­ster ko­den i bu­tik­ker, på re­stau­ran­ter osv. Und­lad at skri­ve pin- ko­den ned, og giv den al­drig vi­de­re til an­dre.

Sørg for at hol­de øje med dit kort, så du und­går sim­pelt lom­me­ty­ve­ri.

Sørg for jævn­ligt at kon­trol­le­re den bank­kon­to, du har knyt­tet til dit kort, så du op­da­ger evt. mistæn­ke­li­ge træk. I til­fæl­de af tegn på svin­del, kon­takt straks din bank og få kor­tet spær­ret.

Kig al­tid eft er e- mær­ket, når du bru­ger kor­tet på net­tet.

Sørg for al­tid at ha­ve et eff ek­tivt an­ti­viruspro­gram og op­da­te­re­de ver­sio­ner af ba­sis­soft - wa­re på din com­pu­ter.

Be­svar al­drig e- mail, der be­der dig om at ud­le­ve­re kor­top­lys­nin­ger. Hvis du mod­ta­ger en e- mail med sta­ve­fejl, un­der­lig ord­s­til­ling og be­syn­der­lig brug af ord og be­gre­ber, er det tegn på for­søg på svin­del.

Kil­der: Æl­dre Sa­gen, Nord­jyl­lands Po­li­ti, Nets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.