Tri­ck­ty­ve­ri

BT - - NYHEDER - Larh@ bt. dk

Lad dig ik­ke di­stra­he­re, når du står ved hæ­veau­to­ma­ter el­ler dan­kortau­to­ma­ter. Bed per­so­ner hol­de af­stand, hvis du fø­ler dig over­vå­get.

Får du mi­stan­ke om, at du er ved at bli­ve ud­sat for tri­ck­ty­ve­ri, skal du for­sø­ge at ska­be kon­takt til folk om­kring dig og gø­re dem op­mærk­som­me på, hvad der fo­re­går.

Bed al­tid om at se iden­ti­fi ka­tion, in­den du luk­ker folk ind, du ik­ke ken­der, og som du ik­ke har in­vi­te­ret. Væl­ger du at luk­ke en per­son ind, som du ik­ke ken­der, så sørg for at op­hol­de dig et sted, hvor du har over­blik over, om der sam­ti­dig kom­mer fl ere ind i dit hjem.

Lav fa­ste aft aler med hjem­me­hjæl­pe­re, hånd­vær­ke­re, sy­geple­jer­sker, fa­mi­lie og an­dre – og bed dem rin­ge på for­hånd, hvis de kom­mer på et an­det tids­punkt end aft alt.

Und­gå at ha­ve stør­re mæng­der kon­tan­ter i hjem­met. Be­tal di­ne reg­nin­ger via Pen­ge­in­sti­tut­ter­nes Be­ta­lings­ser­vi­ce ( PBS) el­ler via net­bank.

Over­vej at få en sik­ker­heds­kæ­de el­ler bøj­le af god kva­li­tet og en dør­spion på din ho­ved­dør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.