Ter­r­o­ri­se­rer alt og al­le

Må­ger an­gri­ber men­ne­sker og dræ­ber kæ­le­dyr i Eng­land. Nu går pre­mi­er­mi­ni­ste­ren ind i sa­gen

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk Fo­to: AFP

DRÆBERMÅGER

Der er in­tet som et hyg­ge­ligt må­l­tid på en strand­bar un­der ferien. Med ud­sigt over ha­vet og bøl­ger­nes sag­te bru­sen i bag­grun­den. Men en flok lar­men­de og nær­gå­en­de må­ger kan på et split­se­kund smadre idyl­len fuld­stæn­dig.

I den sy­den­gel­ske ba­de­by Brighton har må­ger­ne den­ne som­mer ter­r­o­ri­se­ret turi­ster­ne i en så­dan grad, at det ska­ber as­so­ci­a­tio­ner til Al­fred Hit­chco­cks le­gen­da­ri­ske gy­ser­film ’ Fug­le­ne’.

De ag­gres­si­ve fug­le iværk­sæt­ter stor­sti­le­de an­greb mod re­stau­ran­ter og stran­de for at til­ra­ne sig gæ­ster­nes mad og har så­gar dræbt kæ­le­dyr.

’ Op­lært af ter­r­o­ri­ster’

» De er ble­vet op­lært af ter­r­o­ri­ster. Det er jeg helt sik­ker på, « si­ger Cliff Fai­res, som ejer en se­a­food- re­stau­rant i Brighton, til AFP.

Han har set sig nødsa­get til at sæt­te et skilt op for­an re­stau­ran­ten fra at ad­va­re gæ­ster­ne mod må­ge­an­gre­be­ne.

Lo­ka­le for­tæl­ler, hvor­dan må­ger­ne til­sy­ne­la­den­de ar­bej­der sam­men i be­stræ­bel­ser­ne på at snup­pe mest mu­lig mad fra de in­te­ta­nen­de gæ­ster på stran­de og strand­ba­rer.

Først an­gri­ber en en­lig må­ge det ’ ud­valg­te’ of­fer, så ved­kom­men­de ta­ber sin mad. Der­ef­ter stø­der en hel hor­de af må­ger til og støv­su­ger jor­den for alt spi­se­ligt.

» De spi­ser alt und­ta­gen ci­tro­ner og ta­ba­sco, « si­ger en lo­kal be­bo­er, som har væ­ret vid­ne til må­ger­nes sne­di­ge an­greb.

Tid­li­ge­re holdt må­ger­ne sig på af­stand og nø­je­des med at spi­se den mad, men­ne­ske­ne ef­ter­lod, men så­dan er det be­stemt ik­ke læn­ge­re.

» Det vær­ste, jeg har set, var en må­ge, som lan­de­de på ho­ve­d­et af en æl­dre kvin­de, mens hun spi­ste en ho­t­dog. Hun tab­te den selv­føl­ge­lig, og den sam­me må­ge tog den lyn­hur­tigt. Kvin­den var ræd­sels­sla­gen, « si­ger Chris, som ar­bej­der på en fish and chips­bar i Brighton.

Har dræbt tre kæ­le­dyr

De sta­dig me­re dri­sti­ge må­ger er end­da be­gyndt at gå til an­greb på kæ­le­dyr. Ale­ne i det syd­ve­st­li­ge Eng­land har må­ger iføl­ge AFP hak­ket tre kæ­le­dyr ihjel den­ne som­mer. Det dre­jer sig om en skild­pad­de, en chi­hu­a­hua og en yor­ks­hi­re­ter­ri­er.

» Blo­det strøm­me­de ud af hans ho­ved. Det var som en mord­s­ce­ne, « si­ger eje­ren af yor­ks­hi­re­ter­ri­e­ren, Em­ma Vin­cent iføl­ge AFP.

’ Må­ge- ga­te’ har nu nå­et et ni­veau, hvor sel­ve­ste Eng­lands pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron er gå­et ind i sa­gen.

» Jeg sy­nes, vi bli­ver nødt til at dis­ku­te­re det her. Ef­ter at ha­ve læst i avi­ser­ne her til mor­gen, hvor ag­gres­si­ve må­ger­ne er ble­vet i det syd­ve­st­li­ge Eng­land, er det ty­de­ligt, at vi har et pro­blem, « si­ger han.

For­budt at dræ­be dem

Det er for­budt at dræ­be må­ger i Eng­land, så de kan kun be­kæm­pes ved at øde­læg­ge de­res æg el­ler ud­sæt­te rov­fug­le til at ja­ge dem.

Iføl­ge eks­per­ter er må­ger­ne ble­vet me­re på­gå­en­de, for­di de er ble­vet vant til at leve tæt på os men­ne­sker. Net­op i som­mer­må­ne­der­ne er de end­nu me­re ag­gres­si­ve, for­di de har unger at mæt­te.

I Dan­mark er an­tal­let af sølv­må­ger for­doblet på 20 år. Der­for be­gynd­te Na­tursty­rel­sen i 2012 at gi­ve vis­se kom­mu­ner og hav­ne­by­er til­la­del­se til at be­kæm­pe må­ger­ne.

En må­ge sæt­ter sig på en mands ho­ved i den sy­den­gel­ske ba­de­by Brighton, som i år op­le­ver store pro­ble­mer med ag­gres­si­ve må­ger, der ter­r­o­ri­se­rer turi­ster­ne og stjæ­ler de­res mad. Fo­to: AFP

Må­ger­ne æder næ­sten alt, hvad de kan kom­me i nær­he­den af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.