Kul­tur Haar­ders fa­vo­rit­ter

BT - - KULTUR - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

BER­TEL BE­STEM­MER

Det er en mand med hold­nin­ger, kul­tur­mi­ni­ste­ren i den nye re­ge­ring. En mand, for hvem kul­tur be­ty der me­re end un­der­hold­ning, og som ag­ter at de­le si­ne syns­punk­ter.

» Kul­tur er alt det, der lig­ger ud­over det nød­ven­di­ge og er sel­ve li­vets ind­hold. Det er vig­tigt med øko­no­mi og go­de for­hold, men det er jo alt sam­men ram­mer. In­den for ram­mer­ne skal man helst leve et rigt liv, og dér be­ty­der kul­tur no­get, « si­ger kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der. selv og – når fo­re­stil­lin­gen er for­bi – fø­ler, at man er en an­den, « si­ger Haar­der, der dog på­pe­ger, at han ik­ke kun går eft er de store, epi­ske dra­ma­er, men og­så el­sker ko­mi­k­ken.

Den nye re­ge­ring har – no­get ut­ra­di­tio­nelt i dansk po­li­tik – skul­let ta­le en del om kri­sten­dom, si­den sin til­træ­den i slut­nin­gen af ju­ni. Dels for­di den nye forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen ud­tal­te, at han tro­e­de på, at den krist­ne gud stod for ska­bel­sen af ver­den. Og dels for­di det i re­ge­rings­grund­la­get er­klæ­re­des, at ’ Dan­mark er et kri­stent land’.

» Dén sæt­ning, var jeg ik­ke så vild med, men jeg er ble­vet glad for den, « si­ger Haar­der, der for­u­den kul­tu­ren og­så er mi­ni­ster for kir­ker­ne.

Kul­tur­mi­ni­ste­ren me­ner ik­ke, at er­klæ­rin­gen vil få kon­kret ind­fl ydel­se på re­ge­rin­gens po­li­tik.

» Vi har hver­ken tan­ker om kor­stog el­ler mis­sions­tog­ter rundt i lan­det. Men vi, der re­præ­sen­te­rer sta­tens po­li­tik på kir­kens og kul­tu­rens om­rå­de, skal væ­re be­vid­ste om, at Dan­mark er et gam­melt kri­stent land. Det er en del af vo­res hi­sto­rie og kul­tu­rel­le tra­di­tion og gen­nem­sy­rer lit­te­ra­tu­ren, ar­ki­tek­tu­ren, mu­sik­ken, san­gen og så vi­de­re. «

DR lig­ner en re­k­la­me­sta­tion

I re­ge­rings­grund­la­get skri­ver I og­så, at I øn­sker et me­re kva­li­tets­fo­ku­se­ret DR. Hvad dæk­ker den for­mu­le­ring over?

» Den dæk­ker over to vig­ti­ge ting. For det før­ste vil vi hol­de DR fast på, at man er til for at le­ve­re dét, der med et dår­ligt ord hed­der pu­blic ser­vi­ce. Alt­så dét, der har al­men in­ter­es­se for al­le men­ne­sker i Dan­mark, og som ik­ke løft es af de kom­merci­el­le sta­tio­ner. Vi sy­nes, at der må­ske sen­des lidt for me­get i DR, som nøj­ag­tig li­ge så godt kun­ne sen­des på en re­k­la­me­sta­tion, « si­ger Ber­tel Haar­der og af­vi­ser at ud­pe­ge be­stem­te pro­gram­mer.

» Men jeg sy­nes, det er be­ret­ti­get at si­ge, at alt i alt kun­ne DR med for­del kon­cen­tre­re sig lidt me­re om det al­men­gyl­di­ge.

Det an­det store pro­blem er, at DR stjæ­ler nyhe­der og hi­sto­ri­er fra dags­pres­sen og stil­ler dem gra­tis til rå­dig­hed på DRs hjem­mesi­de. Det er et pro­blem, for­di det un­der­gra­ver den skrev­ne pres­se. Det skal vi ha­ve fun­det en løs­ning på, og jeg ag­ter at sam­le de to par­ter om et bord, så vi kan fi nde en løs­ning. For det må der væ­re, « si­ger Haar­der.

Og­så på ra­dio­en me­ner Ber­tel Haar­der, at DR bur­de sad­le om og gi­ve lyt­ter­ne fl ere kul­tu­ro­p­le­vel­ser, ek­sem­pel­vis ra­di­odra­ma­er.

» Jeg sy­nes, at der godt kun­ne væ­re fær­re sam­funds­de­bat­te­ren­de pro­gram­mer. Så fi k vi me­re kul­tur og min­dre sam­fund, så vil­le jeg væ­re glad.

Der skal sta­dig væ­re mas­ser af sam­fund, jeg sy­nes ba­re, det er over­dre­vet. Man kan jo mær­ke, at sen­de­ti­den er så lang, at man kan bli­ve nødt til at ta­ge de mest li­ge­gyl­di­ge em­ner op. « Det­te Gram­my- vin­den­de al­bum fra 2011 er per­fekt på en dag, hvor man fø­ler sig lidt melan­kolsk el­ler drøm­men­de. Ban­dets for­san­ger Justin Ver­nons stem­me er dra­gen­de og me­get be­ro­li­gen­de. Al­bum­met røg di­rek­te til tops i bå­de Dan­mark og Nor­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.