’ ’

BT - - KULTUR - Ber­tel Haar­der

Dan­mark er et gam­melt kri­stent land. Det er en del af vo­res hi­sto­rie og kul­tu­rel­le tra­di­tion og gen­nem­sy­rer lit­te­ra­tu­ren, ar­ki­tek­tu­ren, mu­sik­ken, san­gen og så vi­de­re

Den 70- åri­ge Ven­stre- po­li­ti­ker er eft er en pau­se på små fi re år igen mi­ni­ster – og den­ne gang ik­ke som un­der­vis­nings­mi­ni­ster, men i ste­det som mi­ni­ster for kul­tur­li­vet. Et om­rå­de, der lig­ger hans hjer­te me­get nær.

De store fø­lel­ser

Haar­der er en fl it­tig gæst ved ud­stil­lin­ger, te­a­ter­styk­ker og fi lm­pre­mi­e­rer og ta­ler liv­ligt om sit eget for­hold til sær­ligt sce­ne­kun­sten.

» Hvis det er en rig­tig god fo­re­stil­ling, så pil­ler den ved de store fø­lel­ser. Som al god dra­ma­tik jo skal gø­re, så man le­ver med i det, glem­mer sig

Hvor­for var du ik­ke glad for den?

» Jeg var imod, at den skul­le ind i Ven­stres par­ti­pro­gram, for­di jeg var ban­ge for, at det vil­le bli­ve mis­for­stå­et.

Og nu, når det så står i et re­ge­rings­grund­lag, har jeg jo få­et ret. Det er ble­vet mis­for­stå­et.

Nog­le tror, at or­de­ne be­ty­der, at al­le dan­ske­re er krist­ne. Det ved al­le jo, at ik­ke al­le er. Men dansk hi­sto­rie og dansk kul­tur er dybt på­vir­ket af de bi­bel­ske for­tæl­lin­ger. Det er en kul­tu­rel kends­ger­ning, og det skal man da ha­ve lov at skri­ve, « si­ger Ber­tel Haar­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.