AR­NOLD BUSCK FØRT AN AF FJER­DE GE­NE­RA­TION

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for bog­hand­ler­kæ­den Ar­nold Busck, Hel­le Busck Fensvig, hav­de en kar­ri­e­re i fi nans­ver­de­nen, in­den hun ka­ste­de sig ind i fa­mi­lie­virk­som­he­den

BT - - NAVNE - Sig­ne Fer­s­lev Pe­der­sen sigp@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Det var ik­ke pla­nen – i hvert fald ik­ke hen­des egen – at Hel­le Busck Fensvig skul­le væ­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for fa­mi­lie­virk­som­he­den Ar­nold Busck. Men ud­for­drin­ger­ne ho­be­de sig op i bog­hand­ler­kæ­den og i bog­bran­chen i det he­le ta­get, og da op­ga­ven så til­pas umu­lig ud, trå­d­te Hel­le Busck Fensvig til og blev der­med fj er­de ge­ne­ra­tion af bog­hand­le­re i fa­mi­li­en Busck.

Det var Hel­le Busck Fensvigs ol­de­far, der i 1896 sam­men med J. L. Wis­beck grund­lag­de det, der se­ne­re blev Dan­marks stør­ste ka­pi­tal­kæ­de in­den for bog­bran­chen. I 1953 over­tog Hel­le Busck Fensvigs far­far, Hel­ge Ar­nold Busck, bog­hand­ler­kæ­den, og i 1985 var det hen­des fars tur til at stå i spid­sen for fa­mi­li­ens for­ret­ning. Men Hel­le Busck Fensvig hav­de imid­ler­tid an­dre pla­ner end at gå i sin fars fod­spor.

Hel­le Busck Fensvig fandt bog­bran­chen bå­de stø­vet og træg, så hun valg­te at gø­re kar­ri­e­re i den fi nan­si­el­le ver­den, hvor fl ek­si­bi­li­tet og ev­nen til at age­re hur­tigt er nøg­le­ord. Eft er stu­den­terek­sa­men og HA- stu­di­er på CBS end­te hun i Provins­ban­ken, som se­ne­re blev til Dan­ske Bank, hvor hun har ar­bej­det som in­vest ment ban­ker. Am­bi­tio­ner og kar­ri­e­re drøm­me drev hen­de for­bi ven­tu­re­bran­chen, og hun har væ­ret med til at etab­le­re bå­de en bi­o­tek­fond og en bi­o­te­kvirk­som­hed.

Bø­ger­ne kald­te

Men bø­ger­ne kald­te, da bog­mar­ke­det blev ka­stet ud i store om­vælt­nin­ger med fi - nanskri­se, frie pri­ser på bø­ger og di­gi­ta­li­se­ring, som vend­te bran­chen på ho­ve­d­et. Da Ar­nold Busck i 2008 køb­te kon­kur­ren­ten B. O. Bø­ger, var Hel­le Busck Fensvig en væ­sent­lig del af pro­ces­sen, og hun blev indsat som be­sty­rel­ses­for­mand sam­me år. Eft er to år fi k hun tit­len som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og på­tog sig der­med den ad­mi­ni­stra- ti­ve op­ga­ve at få til­pas­set den over 100 år gam­le virk­som­hed til nu­ti­den.

Fra un­der­skud til over­skud

Eft er to hår­de år med til­pas­ning og un­der­skud vi­ste det se­ne­ste regn­skab over­skud. Kæ­den er skå­ret til og be­står i dag af cir­ka 400 me­d­ar­bej­de­re, 30 bu­tik­ker og en web­bu­tik. In­tet har væ­ret hel­ligt, for Hel­le Busck Fensvig har en in­dædt mo­ti­va­tion for at be­vi­se, at bø­ger kan væ­re en god for­ret­ning – hvis det el­lers bli­ver gre­bet rig­tigt an.

Tra­di­tio­nelt har bog­hand­le­re først og frem­mest haft en stor kær­lig­hed til bø­ger, men selv om Hel­le Busck Fensvig er glad for lit­te­ra­tur, bru­ger hun hel­le­re tid på at ar­bej­de end på at læ­se. I fe­ri­er­ne læ­ser hun dog for at hol­de sig ori­en­te­ret og for­stå, hvad kun­der­ne vil ha­ve.

Hun er gift med Jes­per Toft Fensvig, som er di­rek­tør på Nyt Nor­disk For­lag un­der Ar­nold Busck. Par­ret har dat­te­ren Eva på 20 år, som læ­ser på CBS.

MANDAG 10. AU­GUST 2015

Hel­le Busck Fensvig skul­le li­ge om­kring fi­nans­ver­de­nen, før hun blev fri­stet af et bog­mar­ked un­der store for­an­drin­ger og har få­et vendt mi­nus til plus hos Ar­nold Busck. Ar­kiv­fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.