Kik­set bo­dygu­ard

BT - - TV - KO­ME­DIE 06: 00 07: 40 12: 20 18: 10 23: 30 15: 00 10: 50 21: 00 09: 05 13: 40 19: 35 01: 15- 05: 30

Da den uma­ge trio, Ry­an, Wa­de og Em­mit, be­gyn­der i gym­na­si­et, bli­ver de tre dren­ge hur­tigt mål for de æl­dre ele­vers dril­le­ri­er, så hvis de tro­e­de, at stu­den­ter­å­re­ne skul­le bli­ve de bed­ste i de­res liv, kan de tro om igen. De be­slut­ter sig for at gø­re no­get dra­stisk ved pro­ble­met og an­sæt­ter de­res egen bo­dygu­ard i skik­kel­se af Dril­l­bit Tay­l­or. Selv­om Dril­l­bit Tay­l­or er tid­li­ge­re eli­te­sol­dat, har del­ta­get i ad­skil­li­ge hem­me­li­ge mis­sio­ner og har væ­ret bo­dygu­ard for Syl­ve­ster Stal­lo­ne, er han fal­det vold­somt af på den, vir­ker for­vir­ret og aner over­ho- ve­det ik­ke, hvad han vil med sit liv. Så umid­del­bart gi­ver han ik­ke det bed­ste ind­tryk hos Ry­an, Wa­de og Em­mit, men da han er den bil­lig­ste, en­der de med at an­sæt­te ham. De tre un­ger­s­ven­de ind­ser snart, at man får, hvad man be­ta­ler for. I ste­det for at stille sig i vej­en for mob- ber­ne, læg­ger Dril­l­bit Tay­l­or en an­den stra­te­gi. Han sy­nes, at det vig­tig­ste må væ­re, at de tre dren­ge læ­rer at kla - re sig selv, og han sam­men-

Med­vir­ken­de: sæt­ter der­for et ut­ra­di­tio­nelt træ­nings­pro­gram for de tre dren­ge. ( TV 2 Zulu)

( T) The Ti­me Ma­chine. Amr. sci­en­ce fi­ction- film fra 1960.

( T) Kap­ta­jn Sind­bad. Amr. even­tyr­film fra 1963. ( T) Huck­le­ber­ry Finn. Amr. even­tyr­film fra 1960. ( T) Det ske­te ve­st­på. Amr. wester­n­ko­me­die fra 1955. Kon­gens ty­vek­nægt. Amr. dra­ma fra 1955. Sæt dam­pen op. Amr. ko­me­die fra 1940. ( T) Do­ctor Zhi­va­go. Amr. ro­man­tisk dra­ma fra 1965.

( T) In­va­sion Qu­ar­tet. En­gelsk ko­me­die fra 1961. 4: 50 fra Pad­ding­ton. En­gelsk krimi fra 1961. ( T) Vi vandt ve­sten. Amr. western fra 1962.

( T) Vor mo­ders hus. En­gelsk dra­ma fra 1967. Nat- tv.

Troy Gen­ti­le som Ry­an, Owen Wil­son som di­sco­unt- bo­dygu­ar­den Dril­l­bit Tay­l­or, David Dor­f­man som Em­mit og Na­te Hart­ley som Wa­de i den ame­ri­kan­ske ko­me­die ” Dril­l­bit Tay­l­or” fra 2008.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.