’ THE PROMS’ HAR PRE­MI­E­RE I LON­DON

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 120 år si­den 1895:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du har brug for at bli­ve på­s­køn­net for den du er. Hvis ik­ke, så er det på ti­de, at du gør di­ne om­gi­vel­ser og dig selv me­re op­mærk­som på det. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Selv den mind­ste lil­le de­tal­je kan få det store læs til at væl­te. Di­ne fø­lel­ser sid­der nær­mest uden­på hu­den, og du be­des træ­de yderst var­somt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Hvis du dyk­ker dybt nok ind i dig selv, så fi nder du det san­de svar i for­hold til det valg, som du kom­mer til at stå over­for i lø­bet af da­gen i dag. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du er fak­tisk en ty pe, som godt kan li­de en hem­me­lig­hed i ny og næ. Og net­op i dag er en af de da­ge, hvor du går rundt og bæ­rer på en hem­me­lig­hed. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Din store ret­fær­dig­heds­sans er fi n nok. Men hvad med at bru­ge den lidt me­re på dig selv. Du fø­ler dig nem­lig selv uret­fær­dig be­hand­let. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du el­sker, når der er or­den om­kring dig. Og det er desvær­re ik­ke li­ge det, man kan si­ge, at der er i dag. Tag det ro­ligt, det går al­li­ge­vel. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Di­ne ven­ner, som jo al­tid be­ty der en hel del for dig, vil ik­ke væ­re dem, som er der for dig i dag. Det får dig til at bli­ve eft er­tænk­som. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Dit føl­som­me og hen­giv­ne sind kan tit og oft e lin­dre an­dre men­ne­skers sorg og pro­ble­mer. Du skal dog hu­ske, at du selv har be­hov. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

168). ( Svær 54). ( Mid­del 40). ( Nem

Den før­ste af de si­den så po­pu­læ­re Pro­me­na­de­kon­cer­ter af­hol­des i Lon­don. ’ The Proms’ er en ot­te uger lang kon­cert­se­rie med bl. a. klas­sisk mu­sik, ho­ved­sa­ge­ligt frem­ført i Roy­al Al­bert Hall. ’ The Proms’ kul­mi­ne­rer med ’ Last night’ med pa­tri­o­ti­ske klas­si­ke­re som bl. a. ’ Po­mp and Circum­stan­ce’ og ’ Ru­le, Bri­tan­nia!’. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.