’’

Brøndby fi k ’ kun’ et po­int, men hos den træng­te klub fra Ve

BT - - SPORTEN - Tho­mas Frank

Fø­lel­ses­mæs­sigt mær­kes det som en sejr. Når jeg li­ge fal­der ned om en halv ti­me og sid­der ude i bus­sen, vil jeg nok si­ge ’ pis’

hvor de fl este hav­de spå­et end­nu et sæt me­dal­jer til Brøndby, var pres­set igen ble­vet stort. Li­ge­som det var i for­å­ret, hvor Jan Bech Andersen, man­den med mag­ten, måt­te ud og af­vi­se al snak om en fy­ring.

Den snak hav­de utvivl­s­omt og­så væ­ret der ved et ne­der­lag til Randers, men det blev til et po­int og en for­løs­ning for Frank.

» På de se­ne­ste fi re da­ge sy­nes jeg nok, jeg har få­et lov at mær­ke, at jeg le­ver. Og fod­bold er jo et fan­ta­stisk spil på al­le pa­ra­me­tre. Spe­ci­elt, når det går den­ne vej, « si­ger Tho­mas Frank og for­kla­rer fø­lel­sen af ik­ke at skul­le snak­ke om fi re ne­der­lag i træk.

» Jeg er let­tet over, at vi får det po­int. Det be­ty­der selv­føl­ge­lig rig­tig me­get. Selv­føl­ge­lig gør det det. Men I ved godt, at det er så små ting, der skil­ler det he­le. I ved godt, at vi kun­ne ha­ve vun­det over OB og spil­let uaf­gjort i AGF, selv­om vi ik­ke spil­le­de en god kamp. Så hav­de vi stå­et her med fem po­int. Det, jeg ba­re bli­ver be­kræft et i, er, at spil­ler­ne og sta­ben le­ve­re­de et styk­ke ar­bej­de i top op til de to kam­pe her. Det er ba­re im­po­ne­ren­de, « si­ger Frank.

Et lil­le brag

Kam­pen mel­lem Randers og Brøndby var et lil­le brag. Der skul­le gå no­get tid, før il­den fi k fat i lun­ten, men så var der el­lers fyr­vær­ke­ri så stort, at det nemt kun­ne ha­ve fut­tet li­vet af en jour­na­list un­der de­ad­li­ne- pres. Men vi le­ver end­nu. Det sam­me gør Tho­mas Frank. For det var et men­talt vig­tigt po­int.

» Fø­lel­ses­mæs­sigt mær­kes det som en sejr. Når jeg li­ge fal­der ned om en halv ti­me og sid­der ude i bus­sen, vil jeg nok si­ge ’ pis’ – jeg vil­le godt ha­ve haft tre po­int. For så hav­de vi li­ge­som for al­vor få­et ki­ck­star­tet vo­res Su­per­liga- start, « si­ger Brøndby- træ­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.