Guld­kalv så rødt

BT - - SPORTEN - KAM­PEN PÅ SPID­SEN

kro­ner hø­je­re, har midt­ba­ne­spil­le­ren eft er alt at døm­me spil­let sin sid­ste kamp i den hvi­de trø­je. Det er­ken­der Stå­le Sol­bak­ken.

» Det er van­ske­ligt at si­ge, om det var Amarteys sid­ste kamp for FC København. Men mar­kedspri­sen steg vel ik­ke i dag. Li­ge nu er han FCK- spil­ler, og der lig­ger ik­ke no­gen bud, som gør at vi sælger, « for­tæl­ler FCK- træ­ne­ren.

» Jeg må for­hol­de mig til, hvad min be­sty­rel­se og di­rek­tør si­ger. Og de si­ger, at kom­mer der et bud i den ka­te­go­ri, vi in­ter­nt har snak­ket om, må vi sæt­te os ned og ræk­ke tom­mel­fi nge­ren op el­ler ned. Den sum har vi ik­ke få­et til­budt end­nu. Må­ske kom­mer den i mor­gen. Det har jeg en hold­ning til, men jeg kan bli­ve ’ over­ru­let’, og det vil jeg ac­cep­te­re, « fort­sæt­ter han.

Ho­ved­per­so­nen selv vil ger­ne af­sted, hvis mu­lig­he­den by­der sig. Så FCK får næp­pe glæ­de af spil­le­ren, de for ba­re et år si­den hen­te­de i sven­ske Djur­går­den, me­get læn­ge­re.

» Jeg har lyst til at kom­me ud, hvis chan­cen kom­mer, « si­ger Da­ni­el Amar­tey.

» Der er me­get snak, men jeg har kon­trakt her, og re­sten vil jeg over­la­de til klub­ben og min agent, « slut­ter den ord­k­nap­pe gha­ne­ser, der ved et salg vil bli­ve afl øst på FCKs cen­tra­le midtbane af hjemvend­te Wil­li­am. Kvist.

Har FC Kø­ben­havn­trup­pen di­sci­pli­næ­re pro­ble­mer?

Da­ni­el Amar­tey blev ud­vist mod FC Nordsjælland, og kan ha­ve spil­let sin sid­ste kamp for FC København. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.