PLAFFEMINI

BT - - SPORTEN - MI­NI­STER- TRÆF Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Ron­nie Schwartz Ron­nie Schwartz

De kald­te ham selv Plaff emi­ni­ste­ren, da han spar­ke­de kas­ser ind hver an­den uge i det kronjy­ske, men i går var det me­re ’ Ju­das’ og end­nu vold­som­me­re øge­nav­ne, der på ran­d­ru­si­ansk blev slyn­get eft er Ron­nie Schwartz.

Le­jes­ven­den fra Guingamp var på den an­den si­de hel­ler ik­ke sær­lig rar mod si­ne tid­li­ge­re ven­ner, for eft er ba­re et mi­nut på ba­nen spar­ke­de han liv i et Brøndby- hold, der tra­ve­de bag de ga­l­op­pe­ren­de ’ He­ste’. Og da der så i over­ti­den var en mu­lig­hed for at spar­ke et straff es­park, hen­te et po­int til Brøndby og sam­ti­dig duk­ke Randers for an­den we­e­kend i træk, tog han selv be­slut­nin­gen. En god en, men­te Brøndby- træ­ne­ren.

» Ham kan jeg godt li­de. Jeg kan godt for­stå, at de kal­der ham Plaff emi­ni­ste­ren. Er det med ven­stre­be­net? Det er im­po­ne­ren­de sat ind. Og han var ba­re ik­ke i tvivl om, at det var ham, der skul­le ta­ge det straf­fes­park. På ude­ba­ne. Mod Randers. Det vi­ser no­get ka­rak­ter – det, vi ger­ne vil ha­ve. Vi har mang­let mål i trup­pen, men det får vi med ham der, « si­ger Tho­mas Frank.

Iskol­de Schwartz

Schwartz vil­le spar­ke, og Ron­nie var ik­ke ba­re ’ så­åårt’, som de sang i Randers- ti­den – han var iskold og tænd­te ly­set for Brøndby og Tho­mas Frank. Det blev fejret med en ge­sti­ku­le­ren­de hånd, der sig­na­le­re­de ’ tag det ro­ligt’ til Randers- fan­se­ne.

» Vi skul­le li­ge ha­ve ro på. På Ran­der­s­fan­se­ne – der var in­gen grund til at si­ge ro på til vo­res eg­ne fans. De gør det me­get godt, « si­ger Ron­nie Schwartz. Var Randers- fan­se­ne eft er dig? » Nej, på in­gen må­de. Men nu er vi tilbage, og så ta­ger vi den der­fra. « ri­e­re. Det kan man al­drig si­ge in­den, men jeg hav­de en god for­nem­mel­se, da jeg snak­ke­de med bå­de Tro­els ( Bech, red.) og Tho­mas ( Frank, red.). Jeg har et år her, hvor jeg hå­ber at få gang i det he­le igen, og så må vi se, hvad der sker eft er den­ne sæ­son, « si­ger Schwartz.

Brøndby er sta­dig i po­int­mæs­sig kri­se. Det kan end ik­ke Plaff emi­ni­ste­ren sky­de el­ler spin­ne sig ud af. Og det for­søg­te han hel­ler ik­ke. Men eft er sid­ste we­e­kends for­fær­de­li­ge Brøndby- præ­sta­tion mod Ho­bro, var det et skridt op at få et po­int med fra Randers – eft er og­så en sam­let Eu­ro­pa Le­agu­e­sejr over Omo­nia fra Ni­co­sia.

» Den kamp, jeg le­ve­re­de mod Ho­bro, var skan­da­løs. Det var dej­ligt at kom­me i gang igen og få åb­net hur­tigt for må­l­kon­to­en. Det var det, jeg skul­le hjem og bi­dra­ge med, og det gør jeg. Jeg hå­ber, jeg kan fort­sæt­te, men det vig­tig­ste er, at vi spil­ler godt og kæm­per godt i dag. «

Har det væ­ret fø­lel­sen af sejr i om­klæd­nings­rum­met?

» Det kan man godt si­ge. Dren­ge­ne sid­der de­r­in­de med fø­lel­sen af, at vi har vun­det tre, selv­om vi kun har få­et det ene. Og­så på den må­de, vi kom tilbage. Vi ta­ger sinds­sygt me­get med fra den her kamp. « Fjer­ner det og­så lidt af pres­set fra jer? » Det tror jeg ik­ke. På in­gen må­de. Der vil sta­dig væ­re det pres, der skal væ­re, for­di vi kun har et po­int eft er fi re kam­pe, og det er over­ho­ve­det ik­ke nok. «

MANDAG 10. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.