’’

BT - - SPORTEN -

Det, vi le­ve­rer i dag, skal væ­re stan­dar­den, og så kom­mer vi og­så hur­tigt væk fra den bund

Det var den nord­jy­ske ver­sion. Den me­re san­de ver­sion ly­der om i hvert fald en en­kelt Randers- til­hæn­ger, der så ud til at nå et adre­na­lin- ni­veau, som han kun­ne lø­be he­le vej­en til Brøndby på. Men Ron­nie Schwartz skul­le ik­ke sæt­te me­re ild til de tid­li­ge­re hjem­me­ba­ne­fans, end han al­le­re­de hav­de gjort med si­ne to mål.

» Folk har ret til at ha­ve de­res me­ning. Jeg ta­ger det med et smil, og jeg var nok og­så lidt oven­på, når jeg spil­le­de en god kamp og kom tilbage. Jeg tæn­ker ik­ke så me­get over det. Jeg har og­så få­et an­dre ting at vi­de, som ik­ke var så pæ­ne, i lø­bet af min kar­ri­e­re. Det er en del af ga­met.

» Jeg har nog­le go­de min­der her­fra. Jeg hav­de tre go­de år her. Der bli­ver må­ske skre­vet lidt me­re om det, selv om jeg tæn­ker, at det ba­re er en fod­bold­kamp. Men der var da nog­le fø­lel­ser ind­blan­det i for­hold til, at jeg ken­der man­ge af spil­ler­ne. Så jeg sy­nes egent­lig, at mod­ta­gel­sen var fi n. Det er ik­ke al­le, der sy­nes, at det er det rig­ti­ge skift e, men så­dan er det. Man kan ik­ke gø­re al­le gla­de. «

En god for­nem­mel­se med Brøndby

Og nej, han kan ik­ke mun­tre al­le op, men Ron­nie Schwartz sør­ge­de i hvert fald for, at folk i gu­le trø­jer hav­de en glad søn­dag af­ten. Selv er han og­så i godt hu­mør ge­ne­relt. Over le­je­aft alen fra Guingamp til Brøndby, der gæl­der et år.

» Ba­re det, at man kan snak­ke med folk, hjæl­per al­tid lidt. Jeg vid­ste godt, at det vil­le væ­re det rig­ti­ge skift e i for­hold til min kar-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.