Bank til bank­man­den

BT - - SPORTEN -

SUPERLIGASÆSONENS FØR­STE TRÆ­NER­FY­RING kan væ­re på trap­per­ne. Men hvor de fl este må­ske hav­de reg­net med, at den vil­le ram­me Tho­mas Frank i Brøndby, ty­der no­get nu på, at den knap så eft er­trag­te­de ’ ære’ til­fal­der Ni­els Fre­de­rik­sen på den jy­ske ve­st­kyst.

Mens Tho­mas Frank køb­te sig tid med et im­po­ne­ren­de co­me­ba­ck i Randers, vi­ste Es­b­jergs spil­le­re ik­ke på sam­me må­de, at de er klar til at kæm­pe for de­res træ­ners job.

Yd­my­gel­sen hjem­me mod Sønderjyske svæk­ker i den grad fun­da­men­tet un­der Ni­els Fre­de­rik­sen. Selv­føl­ge­lig til dels på grund af de for­fær­de­li­ge cif­re på 0- 4 og den dår­li­ge sæ­son­start med ba­re et po­int i fi re kam­pe. Men og­så på grund af mang­len på fi ght og ud­strå­ling. MAN FRI­STES TIL at spør­ge, om Ni­els Fre­de­rik­sen har mi­stet sit om­klæd­nings­rum og op­bak­nin­gen fra spil­ler­trup­pen. Må­lt på gårs­da­gens præ­sta­tion kun­ne no­get ty­de på det.

Es­b­jerg har eft er­hån­den un­der­præ­ste­ret gen­nem en læn­ge­re pe­ri­o­de, for trods Su­per­liga­ens må­ske sva­ge­ste mid­ter­for­svar, er kva­li­te­ten i Fre­de­rik­sens trup til me­re, end hvad han har få­et ud af den det se­ne­ste års tid. Off en­si­ven er god, og i Ni­cki Bil­le har Fre­de­rik­sen en af liga­ens stør­ste x- fak­to­rer.

Mon ik­ke le­del­sen i Es­b­jerg over­ve­jer at gi­ve ar­bejds­lø­se Glen Rid­ders­holm et ring? Jeg vil­le ik­ke un­dre mig, hvis de gjor­de det. Spørgs­må­let er ba­re, om man­den der – som BT skrev i sid­ste uge – har sagt nej tak til job­bet som U21- land­stræ­ner, vil si­ge ja. ALT DET ER ind­til vi­de­re blot spe­ku­la­tion, og ind­til vi­de­re er Ni­els Fre­de­rik­sen sta­dig træ­ner på Blue Wa­ter Are­na. Men der skal helt an­dre bol­ler på sup­pen i næ­ste we­e­kend mod FC Nordsjælland, hvis det skal fort­sæt­te. Ni­els Fre­de­rik­sen skal se en præ­sta­tion, som den Brønd­bys spil­le­re le­ve­re­de i Randers, hvis han med tro­vær­dig­hed skal over­be­vi­se om­ver­de­nen om, at han sta­dig har styr på sin trup.

Fre­de­rik­sen skal bru­ge et ven­de­punkt, og han skal bru­ge det snart. Får han det – og må­ske en ny mid­ter­for­sva­rer – kan den tid­li­ge­re bank­mand sta­dig be­hol­de job­bet. El­lers bli­ver han sæ­so­nens før­ste of­fer for de træ­ner­fy­rin­ger, vi al­tid ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.