Schwartz tænd­te ly­set for Brøndby

BT - - SPORTEN -

Der var kri­se i Brøndby. Fi­re ne­der­lag i de fi re før­ste Su­per­liga- kam­pe vil­le ik­ke kun­ne ve­jes op af en sam­let sejr i Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen over cypri­o­ti­ske Omo­nia Ni­co­sia.

Men selv­om det læn­ge så ud til, at Randers skul­le nap­pe sej­ren, var det en tid­li­ge­re hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit, der send­te Brøndby tilbage i kam­pen, der end­te 3- 3.

Ron­nie Schwartz hav­de kun væ­ret på ba­nen i ét mi­nut, da han på sin før­ste be­rø­ring re­du­ce­re­de til 1- 2. Jo­nas Bor­ring send­te med 13 mi­nut­ter tilbage af kam­pen Randers på sej­rs­kurs igen med sin an­den scor­ing i kam­pen, men i over­ti­den blev der be­gå­et straff es­park mod Brøndby. Og hvem an­dre end Ron­nie Schwartz skul­le ta­ge det?

Schwartz sat­te det sik­kert ind og sik­re­de et po­int i en fuld­stæn­dig van­vit­tig af­slut­ning. For dra­ma­et var ik­ke over­stå­et i Randers. I de al­ler­sid­ste se­kun­der tro­e­de hjem­me­pu­bli­kum­met, at man al­li­ge­vel fi k sej­ren. Men en off si­de- ken­del­se tog scor­in­gen fra Randers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.