FCK slog hårdt tilbage

BT - - SPORTEN - Fo­to: Claus Bech

JEG VAR SPÆNDT på at se, hvor­dan FCKer­ne re­a­ge­re­de eft er Eu­ro­pa League- fa­dæ­sen tors­dag. Vil­le spil­ler­ne væ­re ryste­de og kom­me ind på ba­nen med et ne­ga­tivt ud­tryk, el­ler vil­le de sig­na­le­re, at de kun­ne slå tilbage eft er det smerte­li­ge ne­der­lag? Jeg syn­tes ik­ke, det var til at se, at de var tyn­get af tors­da­gens ne­der­lag. De do­mi­ne­re­de fra kam­pens start, og det gjor­de de egent­lig helt ind­til, de blev re­du­ce­ret til ni mand. Selv med 10 mand på ba­nen do­mi­ne­re­de de kam­pen, og med ni mand kon­trol­le­re­de de i vid ud­stræk­ning be­gi­ven­he­der­ne. Det var me­get im­po­ne­ren­de.

Det er et stærkt sig­nal at sen­de, at man på trods af, at man får en mand smidt ud, fort­sæt­ter med at spil­le med to mand på top­pen og fort­sæt­ter ad sam­me spor, som de be­gynd­te i. Det er stærkt, at de me­ner, at man skal vin­de kam­pen, selv­om man er en mand i un­der­tal, og spil­ler bed­re fod­bold end sin fuld­tal­li­ge mod­stan­der. DET VAR OG­SÅ in­ter­es­sant at føl­ge Stå­le Sol­bak­kens age­ren un­der gårs­da­gens kamp mod FC Nordsjælland. Me­di­er og fans har væ­ret me­get kri­ti­ske eft er tors­da­gens Eu­ro­pa League- exit og har pe­get fi ngre ad Stå­le og trup­pen. Det er na­tur­ligt nok. Men FCK slog tilbage. De var vel­for­be­red­te, og de stil­le­de op i en stærk ud­ga­ve. Frem for alt sig­na­le­re­de de, at de er en klub, der går eft er at vin­de, og­så selv­om de kun er 10 mand på ba­nen.

Stå­le be­gik en ge­ni­a­li­tet, da han skift ede Wil­li­am Kvist og Mi­ka­el An­tons­son ind eft er pau­sen. Dels for­di FCK fi k sco­ret, men og­så for­di ind­skift nin­ger­ne gav en så stærk bag­kæ­de, at de me­re el­ler min­dre luk­ke­de ned for FC Nord­s­jæl­lands off en­siv.

Jeg ved, hvor­dan Stå­le har te­stet sin bag­kæ­de i un­der­tal træ­ning eft er træ­ning. Hvor­dan bag­kæ­den skal stå mil­li­me­ter for mil­li­me­ter og skridt for skridt. Igen og igen har FCKs bag­kæ­de ter­pet at væ­re i un­der­tal, og det kun­ne man se. At FCK kan hol­de til at spil­le ni mod 11 i så lang tid, var en op­vis­ning i vel­or­ga­ni­se­ret for­svars­fod­bold.

Man kan stille spørgs­mål ved, om spæn­dings­ni­veau­et hos nog­le en­kel­te spil­le­re var for højt. Jeg me­ner, at Da­ni­el Amar­tey over­re­a­ge­re­de vold­somt, og at det rø­de kort var fortjent. Det var ik­ke no­get vold­somt fris­park, der blev be­gå­et mod ham. Det sker man­ge gan­ge i lø­bet af en kamp, men al­li­ge­vel ham­re­de han en al­bue i ho­ve­d­et på sin mod­stan­der. Jeg me­ner dog ik­ke, at FCKer­ne sam­let set hav­de et for højt spæn­dings­ni­veau. Men i den en­kel­te si­tu­a­tion fi k det store kon­se­kven­ser for hol­det, og det skal bar­be­res væk. FC Midtjylland står tilbage som run­dens vin­der. FCK tab­te to po­int, og på grund af det rø­de kort til Da­ni­el Amar­tey er han ik­ke med, når midtjy­der­ne på fre­dag hjem­me ta­ger imod FCK. THO­MAS DELA­NEY VAR end­nu en gang en ny­del­se at føl­ge. Han har væ- ret FCKs bed­ste mand over det se­ne­ste hal­ve år. Ham og Amar­tey har man kun­net frem­hæ­ve kamp eft er kamp. I dag var han alt­do­mi­ne­ren­de på midt­ba­nen. Han ero­bre­de et hav af bol­de og ryd­der op for de spil­le­re, der er an­sat til at væ­re kre­a­ti­ve, og der­for og­så som­me­ti­der mi­ster nog­le bol­de og mis­lyk­kes. Men det kan de gø­re med tryg­hed, for­di han lig­ger og erobrer så man­ge bol­de og sam­ti­dig brem­ser man­ge op­byg­nin­ger fra FC Nordsjælland.

Pe­ter An­ker­sen og Kas­per Kusk, som på pa­pi­ret bur­de væ­re et per­fekt mak­ker­par, skuff ede end­nu en­gang. Det er den klas­si­ske hi­sto­rie om, at stjer­ner fra an­dre dan­ske klub­ber ik­ke ba­re li­ge kom­mer til FCK og er do­mi­ne­ren­de. De skal sim­pelt­hen væn­ne sig til at kom­me til en stor­klub, hvor der er en helt an­der­le­des men­tal ud­for­dring, end de har væ­ret vant til.

Det er ty­de­ligt at se, at Pe­ter An­ker­sen skal læ­re de for­svar­sprin­cip­per, som Stå­le Sol­bak­ken vil ha­ve, man skal for­sva­re eft er. Kas­per Kusk skal træ­de ind på sce­nen og vi­se, at han og­så kan væ­re god uden for Aal­borg. Det har han ik­ke vist end­nu.

FC København re­a­ge­re­de flot på midt­u­gens skuf­fen­de Eu­ro­pa League- exit, da hol­det figh­te­de sig til 1- 1 mod FC Nordsjælland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.