Fan­ta­stisk at mø­de Brøndby

Frank Ar­ne­sen ser frem til to go­de kam­pe, når græ­ske PAOK mø­der Brøndby i kva­li­fi­ka­tio­nen til Eu­ro­pa League

BT - - SPORTEN - DANSKERMØDE Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

For kun an­den gang i si­ne 40 år i pro­fes­sio­nel fod­bold kom­mer Frank Ar­ne­sen til at stå over for et dansk fod­bold­hold, når han som tek­nisk di­rek­tør hos græ­ske PAOK Sa­lo­niki mø­der Brøndby i kva­li­fi­ka­tio­nen til Eu­ro­pa League.

» Det er fan­ta­stisk. «

Så­dan be­skri­ver Frank Ar­ne­sen sin før­ste tan­ke, da han så, at PAOK blev par­ret med Brøndby un­der fre­da­gens lod­træ­ning til Eu­ro­pa Le­agu­es kom­men­de knald- el­ler- fald­kam­pe.

For det er slet ik­ke li­ge­gyl­digt for Frank Ar­ne­sen, at det net­op er et dansk hold, som hans græ­ske trop­per skal op imod over to kam­pe, hvor vin­de­ren når grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League- tur­ne­rin­gen.

» Jeg er dan­sker jo. Jeg er sta­dig hjem­me in­di­mel­lem, så det bli­ver dej­ligt, og jeg glæ­der mig. Det bli­ver to go­de kam­pe, og Brøndby har nog­le go­de spil­le­re, og så bli­ver det spil­ler blev før den­ne sæ­son an­sat som tek­nisk di­rek­tør i PAOK, som reg­nes blandt de tre stær­ke­ste hold i den græ­ske liga. Her står Frank Ar­ne­sen for køb og salg af spil­le­re samt at op­byg­ge klub­bens ta­lent­pro­gram.

Det er han først li­ge be­gyndt på, men Frank Ar­ne­sen har al­le­re­de købt tre spil­le­re – en af dem den dansk/ sven­ske må­l­mand Ro­bin Ol­sen. Og han reg­ner med at kø­be tre til.

Men fler­tal­let af de nye spil­le­re får Brøndby dog in­gen pro­ble­mer med, for de er ik­ke spil­le­be­ret­ti­get til kam­pe­ne mod Brøndby.

Mang­len­de er­fa­ring

Må­ske der­for er Frank Ar­ne­sen hel­ler ik­ke me­get for at la­de PAOK ind­ta­ge rol­len som fa­vo­rit mod Brøndby.

» Det ved jeg sgu ik­ke, om vi er. Vi er selv­føl­ge­lig se­e­det mod Brøndby, så der­ud­fra er vi fa­vo­rit­ter. Men vi er et ungt hold med man­ge græ­ske spil­le­re, som ik­ke har no­get er­fa­ring. David Boysen score­de kam­pens ene­ste mål i før­ste halv­leg på det straf­fes­park, der blev dømt, da Den­nis Sø­ren­sen blev ned­lagt li­ge in­den for fel­tets stre­ger.

» De sid­ste 10- 20 mi­nut­ter vi­ser, hvor vig­tig den her sejr er. Det var ren ver­dens­klas­se i for­sva­ret til sidst, « ro­ste Boysen si­ne hold­kam­me­ra­ter til TV3 sport1 ef­ter kam­pen, hvor der el­lers hav­de væ­ret ret åbent i beg­ge en­der i 2. halv­leg.

Det var den tred­je sejr til Lyng­by i li­ge så man­ge kam­pe, og hol­det lig­ger nu ale­ne i spid­sen i den næst­bed­ste ræk­ke.

Men det kun­ne li­ge så vel væ­re endt med en­ten uaf­gjort el­ler et ne­der­lag, hvis gæ­ster­ne hav­de væ­ret lidt skar­pe­re på de­res chan­cer. Tre gan­ge ram­te Sil­ke­borg- spil­ler­ne træ­vær­ket i 2. halv­leg, hvor gæ­ster­ne var klart bedst.

SIF- træ­ner Kim Poul­sen var som for­ven­tet ik­ke til­freds med re­sul­ta­tet.

» Vi er me­get do­mi­ne­ren­de i 2. halv­leg. Med en lil­le smu­le tur i den får vi mindst det ene po­int ud af det. 1. halv­leg til­hø­rer Lyng­by, hvor de kom­mer bedst ud, og de får et mål på en dum fejl. I 2. halv­leg sæt­ter vi os på kam­pen, og man kun­ne og­så se på Lyng­bys re­ak­tion, hvor gla­de de var for at vin­de kam­pen, at vi godt kun­ne ha­ve fortjent det ene po­int, « men­te Sil­ke­borg- træ­ne­ren, som nu er kom­met fra start med fi­re po­int ef­ter bå­de en sejr, en uaf­gjort og et ne­der­lag i de tre før­ste kam­pe.

Vend­sy­s­sel, som i lig­hed med Lyng­by og­så til­hør­te top­pen af 1. di­vi­sion i sid­ste sæ­son, be­kræf­te­de søn­dag, at man og­så vil kæm­pe med om de tre op­ryk­nings­bil­let­ter.

Nord­jy­der­ne vandt 1- 0 på ude­ba­ne over Næst­ved på scor­ing af Chris Sø­ren­sen ef­ter ba­re ni mi­nut­ter. I søndagens tred­je kamp vandt Fre­de­ri­cia hjem­me 1- 0 over op­ryk­ker­ne fra Hels­in­gør.

Net­op Fre­de­ri­cia og Vend­sy­s­sel har beg­ge syv po­int og føl­ger ef­ter Lyng­by på an­den- og tred­je­plad­sen. Dem skal vi spil­le med, mens vi i før­ste kamp og­så har to mand i ka­ran­tæ­ne, « for­kla­rer Frank Ar­ne­sen.

Kend­ska­bet til den dan­ske mod­stan­der er trods Ar­ne­sens dan­ske pas ik­ke sær­lig stort.

» Jeg ken­der dem no­gen­lun­de, men jeg har ik­ke ana­ly­se­ret dem. Jeg så dem spil­le sid­ste år, da jeg var hjem­me til en land­skamp. De spil­le­de mod FC Nordsjælland, og det var før, Ag­ger kom, så det er lang tid si­den, jeg har set dem li­ve, « si­ger Frank Ar­ne­sen og fast­slår, at det er op til træ­ner Igor Tu­der at lu­re Brønd­bys svag­he­der.

» Jeg ta­ler al­tid med træ­ne­ren, men træ­ne­ren må alt­så selv fin­de ud af det. Han skal op og se Brøndby, og han ana­ly­se­rer det selv. Men hvis der er no­get, ta­ler vi da om det. Jeg ken­der jo ta­len­ter­ne og så­dan, men det er ik­ke min op­ga­ve. Jeg er tek­nisk di­rek­tør, « si­ger han og til­fø­jer:

» Men al­le de ting gik vo­res træ­ner al­le­re­de i gang med, to mi­nut­ter ef­ter vi trak Brøndby. «

Frank Ar­ne­sen ser ik­ke PAOK som stor fa­vo­rit mod Brøndby i kam­pen om en plads i Eu­ro­pa League- grup­pe­spil­let.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.