Luk­ker VM med Je­a­net­te Ot­te­sen

Dan­ske svøm­me­re be­vi­ste ved VM i Rusland, at de er blandt de bed­ste i ve

BT - - SPORTEN - STA­TUS Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Ef­ter ot­te da­ges VMsvøm­ning er det slut i rus­si­ske Ka­zan. På bund­linj­en står fi­re dan­ske me­dal­jer, én min­dre end den of­fi­ci­el­le mål­sæt­ning fra Dansk Svøm­me­u­ni­on og uden den guld­me­dal­je, der vil­le ha­ve py­n­tet så me­get. Men kan man til­la­de sig at væ­re skuf­fet? Nej. Og så al­li­ge­vel.

Sjæl­dent har en dansk op­takt til et mester­skab væ­ret så ka­o­tisk. Lot­te Fri­is gik fra et skidt 2014 til et for­fær­de­ligt 2015 med en tæt ve­nin­des døds­fald, et træ­ner­skif­te og en fi­nan­si­el kri­se, der tvang hen­de til at op­si­ge sin bo­lig i den ame­ri­kan­ske by Bal­ti­mo­re. Al­li­ge­vel for­må­e­de hun i Ka­zan at svøm­me hur­ti­ge­re end læn­ge og blan­de sig i ver­den­stop­pen, men drøm­men om me­dal­jer blev ik­ke til vir­ke­lig­hed.

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen måt­te ved års­skif­tet si­ge far­vel til sin træ­ner og på­be­gyn­de sam­ar­bej­det med en ny. Hun har nu haft fi­re for­skel­li­ge træ­ne­re ved fi­re ver­dens­mester­ska­ber og ta­ger fra Ka­zan med en bron­ze­me­dal­je og blan­det fø­lel­se. Som ver­dens­re­kord­hol­der var der grund til at for­ven­te me­re.

Og så var der som­me­rens over­fald på Je­a­net­te Ot­te­sen, der gav svøm­medron­nin­gen den vær­st mu­li­ge op­takt til stæv­net. Som hun græ­den­de for­tal­te ef­ter lør­dag af­tens sølv­me­dal­je, tviv­le­de hun stærkt på, om hun vil­le bli­ve klar til VM. Hun end­te med to gan­ge sølv, mens Mie Ø. Ni­el­sen hen­te­de en flot bron­ze og sat­te dansk og nor­disk re­kord. Hun kan fly­ve fra Ka­zan med stolt­hed.

Des­u­den fik Vik­tor Bro­mer en im­po­ne­ren­de fem­te­plads i 200 me­ter but­ter­fly og sat­te ny dansk og nor­disk re­kord i ind­le­den­de he­at. Mads Glæs­ner sat­te dansk re­kord på 800 me­ter fri og slog der­med sin egen re­kord fra 2009, mens her­re­hold­kap­pen med en dansk re­kord og sam­let 12. plads sik­re­de sig OL- kva­li­fi­ka­tion.

Her gør en ræk­ke af de dan­ske VM- svøm­me­re sta­tus over de­res præ­sta­tio­ner. SØLVVIN­DER I 50 OG 100 ME­TER BUT­TER­FLY

For­tal­te grå­d­kvalt om sin stolt­hed over lør­da­gens po­di­e­plads. Her kred­se­de tan­ker­ne om ju­ni må­neds vold­som­me over­fald på hen­de og kæ­re­sten. Je­a­net­te Ot­te­sen bræk­ke­de lil­le­fin­ge­ren, men kæm­pe­de sig al­li­ge­vel til VM og hen­te­de to me­dal­jer.

» Det gik li­ge plud­se­lig op for mig, da jeg stod derop­pe, at hold kæft, hvor er det egent­lig vildt, hvad jeg har præ­ste­ret ef­ter alt det, der er sket. «

MANDAG 10. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.