Træt­te pi­ger uden bid

BT - - SPORTEN - ÆR­GER­LIGT PUNK­TUM Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Det blev ik­ke til dansk VMguld i Ka­zan. End ik­ke en me­dal­je for den på pa­pi­ret så stær­ke kvin­de­li­ge hold­kap.

Kræft er­ne var slup­pet op eft er nog­le da­ge, der bå­de fø­lel­ses­mæs­sigt og re­sul­ta­mæs­sigt har kræ­vet man­ge res­sour­cer.

Hver­ken Mie Ø. Ni­el­sen, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, Je­a­net­te Ot­te­sen el­ler Per­nil­le Blu­me for­må­e­de at leve op til de­res bed­ste, og så blev det blot til en fem­te­plads i hold­kap­pen for de for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­stre. Ki­na løb med gul­det.

» Vi er træt­te og brug­te. Jeg er ik­ke spe­ci­elt skuff et, for et el­ler an­det sted hav­de jeg set den kom­me. De an­dre hold var hur­ti­ge, og der skul­le step­pes ge­val­digt op, for at vi kun­ne ha­ve væ­ret med. Det blev der ik­ke rig­tigt, « lød ana­ly­sen fra den dan­ske me­dal­je­top­sco­rer i Ka­zan, dob­belt sølvvin­der Je­a­net­te Ot­te­sen.

Bå­de godt og skidt

Sport­s­chef i Dansk Svøm­me­u­ni­on, Lars Gre­en Bach, hav­de hå­bet på me­re i fi na­len, men fandt al­li­ge­vel plads til smil, da han eft er fi na­len gjor­de sta­tus på stæv­net, der bød på me­re end de fi re me­dal­jer og in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud af Vik­tor Bro­mer og Mie Ø. Ni­el­sen.

» Jeg er glad for at se Lot­te Fri­is tilbage i ver­den­stop­pen eft er et EM sid­ste år, som langt fra gik, som hun hav­de øn­sket, og Mads Glæs­ner har sat ny per­son­lig bed­ste. Men vi er jo hel­ler ik­ke blin­de for, at der var nog­le, der ik­ke er lyk­ke­des, « sag­de sport­s­che­fen og til­fø­je­de:

» Men de har fand­me kæm­pet. «

Nu ven­ter et års for­be­re­del­se til det næ­ste helt store mål: OL i bra­si­li­an­ske Rio de Ja­neiro, der be­gyn­der 5. au­gust 2016.

Her er Mie Ø. Ni­el­sen, Vik­tor Bro­mer, Lot­te Fri­is, Je­a­net­te Ot­te­sen, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen og de to dan­ske hold­kap­per al­le­re­de sik­ret en OL- plads.

Per­nil­le Blu­me og Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, der ik­ke le­ve­de op til for­vent­nin­ger­ne, er­klæ­rer sig nu klar til at re­van­che­re et per­son­ligt lidt trist VM- re­sul­tat.

» Vi tæn­ker ik­ke ba­re ’ nåh, nu gik det ski­de dår­ligt og så indstil­ler kar­ri­e­ren’. Vi slut­ter jo ik­ke så ger­ne så­dan her, « lød det fra Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen.

Je­a­net­te Ot­te­sen og de øv­ri­ge dan­ske svøm­me­re i da­mer­nes hold­kap kun­ne ik­ke leve op til me­dal­je­for­vent­nin­ger­ne ved VM og måt­te nø­jes med en fem­te­plads. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.