E UD Ot­te ting, du skal vi­de om 1. run­de

BT - - SPORTEN -

MANDAG 10. AU­GUST 2015

Chri­sti­an Erik­sen er en klas­se­spil­ler. In­gen tvivl dér. Men at der sta­dig er store mang­ler hos dan­ske­ren, blev end­nu en­gang ud­stil­let mod Man­che­ster Uni­ted. Eft er få mi­nut­ter slap han ale­ne igen­nem med Uni­teds ke­e­per, men ky­nis­men mang­le­de. Det gjor­de den og­så i store de­le af sid­ste sæ­son. Især mod top­hol­de­ne, hvor det kun blev til et en­kelt mål he­le sid­ste år. Erik­sen skal præ­ste­re mod de bed­ste, hvis am­bi­tio­nen om det helt store skift e skal ind­fri­es. Lou­is van Gaal er sur. Så­dan rig­tig sur. År­sa­gen er den lang­va­ri­ge trans­fer­far­ce mel­lem Man­che­ster Uni­ted og Re­al Madrid. Om­drej­nings­punk­tet i far­cen er David de Gea, som spa­ni­er­ne i den grad er brændt var­me på. Pro­ble­met er ba­re, at Madrid­klub­ben ik­ke er klar til at læg­ge det be­løb, som van Gaal kræ­ver. De man­ge spe­ku­la­tio­ner har be­ty det, at de Gea har væ­ret en skyg­ge af sig selv he­le op­star­ten. Han har sim­pelt­hen ik­ke kun­net fo­ku­se­re. Der­for så Lou­is van Gaal hel­ler in­gen an­den løs­ning end at sen­de hol­dets første­må­l­mand på tri­bu­nen mod Tot­ten­ham. Var Thi­baut Cour­tois ud­vis­ning mod Swan­sea for hård? Som sid­ste mand fra­tog Cour­tois godt nok Bafétim­bi Go­mis en op­lagt scor­ings­chan­ce, da han kan­te­de fransk­man­den. Men er en dob­belt­straf i form af et rødt kort og et straff es­park for hårdt i en si­tu­a­tion, hvor Chel­sea- ke­e­pe­ren ty de­lig­vis gjor­de, hvad han kun­ne for at und­gå Go­mis. Det er ble­vet dis­ku­te­ret før, om reg­ler­ne bør æn­dres, så dis­se dob­belt­straff e bli­ver eli­mi­ne­ret helt – og de­bat­ten er nu igen helt ak­tu­el. Det så for­fær­de­ligt ud, da Arsenals Oli­vi­er Giroud og West Hams Ja­mes Tom­kins stød­te ho­ve­der­ne sam­men. Giroud gik ud som et lys, og kun en hur­tig ak­tion fra Ar­se­nal læ­ge­stab for­hin­dre­de, at si­tu­a­tio­nen blev me­re al­vor­lig. De sty rte­de ind på ba­nen og lag­de en groggy Giroud i afl åst si­de­le­je, til han var kom­met til sig selv. Der skul­le dog me­re end en lil­le hjer­ne­rystel­se til at tvin­ge Oli­vi­er Giroud fra ba­nen. Få øje­blik­ke se­ne­re meld­te han sig klar og løb igen ind på Emira­tes. Ar­se­nal og Chel­sea er de helt store fa­vo­rit­ter til tit­len, men der var ik­ke me­get mester­klas­se over spil­let i den­ne we­e­kend. Chel­sea var på ret­te kurs mod Swan­sea, men Mourin­hos nor­ma­le be­ton­de­fen­siv vi­ste be­gyn­den­de spræk­ker. Især Bra­nislav Iva­novic hav­de svært ved at føl­ge med, når ude­hol­dets Jeff er­son Mon­te­ro hav­de bol­den for fød­der­ne. Off en­sivt var der hel­ler ik­ke me­get at rå­be hur­ra for hos Chel­sea. Spil­ler­ne har klas­se, men det er svært for al­vor at la­de sig op­hid­se, når Oscar, Fà­bre­gas og Wil­li­an har så fast­lå­ste rol­ler. Lei­ce­ster var ik­ke spå­et man­ge chan­cer for at over­le­ve i Pre­mi­er League i sid­ste sæ­son. Tak­ket væ­re en fan­ta­stisk slut­spurt kla­re­de Kas­per Sch­mei­chels klub dog frisag. Igen i år er de fa­vo­rit­ter til at ryk­ke ned, men i 4- 2- sej­ren over Sunderland vi­ste hol­det, at de kan bi­de fra sig. Lei­cesters nye ma­na­ger, Clau­dio Ra­ni­e­ri, pe­ge­de eft er­føl­gen­de på, at åb­nings­kam­pen var bed­re, end den Chel­sea le­ve­re­de, da ita­li­e­ne­ren stod i spid­sen for dem i 2000. Den­gang var Ra­ni­e­ris mand­skab bag­ud 0- 2 på Old Traf­ford til Man­che­ster Uni­ted, men fi k kæm­pet sig på 3- 3. Al­li­ge­vel store ord fra den ru­ti­ne­re­de træ­ner. Der er en grund til, at de bri­ti­ske me­di­er Sky og BT Sport har be­talt 51,5 mia. kr. for ret­tig­he­der­ne til Pre­mi­er League de næ­ste tre år. Det er ik­ke al­tid li­ge kønt, men Pre­mi­er League er ga­rant for mas­ser af in­ten­si­tet. Om det så er bund­kam­pe, mid­ter­kam­pe el­ler topkam­pe, kan man al­tid læ­ne sig tilbage og ny­de hund­eslags­må­le­ne. Det kan godt væ­re, at den span­ske liga har det hø­je­ste top­ni­veau, men jævn­byr­dig­he­den i Eng­land gør det til den mest se­vær­di­ge liga i ver­den. I den af­slut­ten­de kamp i sid­ste sæ­son mød­tes Liverpool og Sto­ke. Ved den lej­lig­hed tab­te Bren­dan Rod­gers’ mand­skab med van­vit­ti­ge 6- 1. I går stod de to hold så igen over for hin­an­den. Men den­ne gang vandt Liverpool 1- 0. Re­sul­tat­mæs­sigt en pæn frem­gang si­den sidst for Mer­sey­si­de­klub­ben. Men spil­le­mæs­sigt im­po­ne­re­de The Reds ik­ke i pre­mi­e­ren. Den nyind­køb­te bom­ber Chri­sti­an Ben­te­ke lå alt for oft e iso­le­ret i front og fi k ik­ke me­get ud af det. Kun en frem­ra­gen­de en­kelt­mand­s­præ­sta­tion og en per­le af et langskud fra Phi­lip­pe Cou­tin­ho red­de­de sæ­son­star­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.