Sa­ra Slott er i ka­non­form før VM i Ki­na

BT - - SPORTEN - GULD- FORM Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

Selv om Sa­ra Slott Pe­ter­sen løb et tek­nisk dår­ligt løb ved DM, kun­ne det ik­ke slå skår i glæden. Hun er i ka­non­form før VM.

» Jeg er overrasket over, at ti­den blev så god, « si­ger VM- hå­bet eft er at ha­ve for­bed­ret sin egen sta­dionre­kord i 400 me­ter hæk med DM- vin­der­ti­den 55,56 se­kun­der på sin hjem­me­ba­ne i Aar­hus.

» Lø­ber jeg op­ti­malt som i Di­a­mond League i Pa­ris ( 53,99, red.), bru­ger jeg 15 skridt på de før­ste syv hæk­ke og 16 på de sid­ste tre. Her måt­te jeg skift e til 17 skridt eft er ot­ten­de hæk og tab­te fart og ryt­me i den dril­ske vind. «

Sa­ra Slott Pe­ter­sen fi k da­gens stør­ste bi­fald og kvit­te­re­de:

» En fan­ta­stisk dej­lig at­mos­fæ­re at lø­be i. Jeg er stolt over det fl ot­te ar­ran­ge­ment, mi­ne klubkam­me­ra­ter fra Aar­hus 1900 hav­de stab­let på be­ne­ne. «

Ver­dens­rang­li­stens num­mer tre dra­ger til Bei­jing fuld af fortrøst­ning og med sig­tet ret­tet mod en po­di­e­plads.

10. mester­skab i hus

DMs stør­ste sen­sa­tion var Spar­ta- ve­te­ra­nen Mor­ten Jen­sen med sit 10. dan­ske uden­dørs- mester­skab i læng­despring med 7,76 me­ter i sid­ste spring. Der­med pas­se- re­de han fa­vo­rit­ter­ne An­dreas Tra­j­ko­vski og Benja­min Ga­bri­el­sen.

» Jeg ved ik­ke, hvor man­ge gan­ge jeg har få­et at vi­de, at jeg er gam­mel, så jeg er glad for at vi­se, at ba­re for­di man er ble­vet 32 år, er man ik­ke fær­dig. Jeg har ik­ke be­slut­tet at stop­pe end­nu. Er der ik­ke OL næ­ste år, « si­ger en le­en­de Mor­ten Jen­sen.

» Det styr­ke­de min op­ti­mis­me, at jeg ons­dag i Co­pen­ha­gen At­hle­ti­cs Ga­mes sprang års­bed­ste med 7,46 me­ter eft er en dår­lig sæ­son. Men jeg hav­de ik­ke tro­et, at jeg kun­ne sprin­ge me­re end 7,60 el­ler må­ske 7,65, hvis det gik højt. Jeg var men­talt indstil­let på bron­ze eft er An­dreas og Benja­min. «

Evigtun­ge Mor­ten Jen­sen sat­te i 2004 dansk re­kord på 100 me­ter med 10.29 og året eft er dansk og nor­disk re­kord i læng­despring med 8,25 me­ter.

Hø­ste­de fi re guld­me­dal­jer

DMs store vin­der var en ve­l­o­p­lagt Ni­ck Eke­lund- Arenan­der med guld på 200 og 400 me­ter og to sta­fet­ter.

Et lys­punkt var og­så det 18- åri­ge su­per­ta­lent An­na Emilie Møl­ler, som vandt guld på 1500 og 5000 me­ter og er klar til en ny, spæn­den­de ud­for­dring ved ung­doms- DM om to uger: 3000 me­ter for­hin­dring.

Hæk­ke­lø­ber­ne Sa­ra Slott Pe­ter­sen og Stina Tro­est og 800 me­ter- lø­be­ren An­dreas Bu­be hav­de kla­ret VM- kra­vet in­den DM. Og stør­re bli­ver hol­det ik­ke. DM var sid­ste udkald.

Sa­ra Slott Pe­ter­sen, Aar­hus 1900, pas­se­rer un­der stormen­de ju­bel den sid­ste hæk på vej mod DM- gul­det. Fo­to: Ole Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.