Lar­men­de VM ven­ter i Ja­kar­ta

BT - - SPORTEN - BADMINTON- VM Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Hvad gør man, hvis man ger­ne vil op­nå suc­ces ved badminton- VM?

For spil­ler­ne på det dan­ske lands­hold er sva­ret klart: Man ta­ger ut­ra­di­tio­nel­le træ­nings­me­to­der i brug!

De sid­ste da­ge før af­rej­sen har dan­ske stjer­ner som Jan Ø. Jør­gen­sen, Vik­tor Axel­sen, Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen der­for træ­net på eli­te­cen­tret i Brøndby med den uor­ga­ni­se­re­de larm, som til­sku­er­ne i Ja­kartas le­gen­da­ri­ske Isto­ra Se­nay­an Are­na er så kend­te for at frem­brin­ge.

» Vi har kørt kamp­træ­ning med ek­stra støj i hal­len for at prø­ve at la­ve for­hol­de­ne så re­a­li­sti­ske som mu­ligt. Vi ved, hvad vi skal op imod, og der er rig­tig me­get støj i hal­len. Ly­den er op­ta­get der­u­de for to år si­den i en kvart­fi na­le i her­redoub­le mel­lem det lo­ka­le par Ahsan/ Se­ti­awan og ki­ne­ser­ne Fu/ Cai. Det fø­les rig­tig tryk­ken­de for spil­ler­ne, « si­ger as­si­ste­ren­de land­stræ­ner Ken­neth Jo­nas­sen.

Tre me­dal­jer

Ved VM på hjem­me­ba­ne i Bal­lerup for et år si­den vandt de dan­ske spil­le­re tre bron­ze­me­dal­jer; Vik­tor Axel­sen i her­re­sing­le, Mat­hi­as Boe/ Car­sten Mo­gen­sen i her­redoub­le og Joachim Fi­s­cher Ni­el­sen/ Chri­stin­na Pe­der­sen i mixed­doub­le.

Hvor­vidt det kom­mer til at gå li­ge så godt den­ne gang, er tvivl­s­omt.

Lod­træk­nin­ger­ne i de fem ræk­ker har ik­ke ma­get sig li­ge vel for al­le.

Hvis det dan­ske top­navn i her­re­sing­le, Jan Ø. Jør­gen­sen, skal leve op til sin an­den­se­ed­ning, kræ­ver det, at han er klar fra start.

» Jeg har en svær før­ste run­de, hvor jeg mø­der Boonsak Ponsa­na ( Thailand, red.). Og så skal jeg nok for­bi Lin Dan ( Ki­na, red.) al­le­re­de i kvart­fi na­len. Det kun­ne SID­STE ÅRS VM- GULD­VIN­DE­RE Chen Long, Ki­na Ca­ro­li­ne Ma­rin, Spa­ni­en Sung Hyun Ko/ Ba­ek Cho­el Shin, Korea Qing Ti­an/ Yun­lei Zhao, Ki­na Nan Zhang/ Yun­lei Zhao, Ki­na

Her­re­sing­le: Da­mesing­le: Her­redoub­le: Da­medoub­le: Mixed­doub­le:

selv­føl­ge­lig ha­ve væ­ret vær­re. Det er en hård lod­træk­ning for mig, « si­ger Jan Ø. Jør­gen­sen.

Sy­ven­de­se­e­de­de Vik­tor Axel­sen har væ­ret me­re hel­dig. I tjek­ken Pe­tr Koukal har han få­et en over­kom­me­lig førster­un­de- mod­stan­der og står først i en even­tu­el se­mi­fi na­le til at mø­de den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster, Chen Long.

Da­mesing­le

21- åri­ge Li­ne Kjær­s­feldt, der er ene­ste dan­ske spil­ler i da­mesing­le- ræk­ken, mø­der i før­ste run­de Chloe Ma­gee fra Ir­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.