’’

BT - - SPORTEN - Ken­neth Jo­nas­sen,, as­si­ste­ren­de land­stræ­ner

Vi har kørt kamp­træ­ning med ek­stra støj i hal­len for at prø­ve at la­ve for­hol­de­ne så re­a­li­sti­ske som mu­ligt

» Vi har mødt hin­an­den et par gan­ge, og det er gå­et op og ned. Mit spil lig­ger til, at jeg kan slå hen­de, og selv­om jeg tab­te til hen­de sidst, har jeg for­bed­ret mit spil si­den da. Jeg har haft et godt træ­nings­for­løb, og så har jeg jo og­så en re­van­che til go­de, « si­ger Li­ne Kjær­s­feldt.

Her­u­d­over del­ta­ger Dan­mark med seks par i de tre doub­leræk­ker. Og al­le er se­e­de­de.

» Vi ser frem til VM og sy­nes, at vo­res op­takt har væ­ret per­fekt. Men kon­kur­ren­cen er hård. Så selv­om vi har få­et en fi na­le­se­ed­ning, lover jeg ik­ke, at vi li­ge­som ved sid­ste års VM kan vin­de me­dal­je. Én ting er dog sik­kert: Vi ta­ger til Ja­kar­ta for at yde vo­res op­ti­ma­le, « si­ger Mat­hi­as Boe, der i her­redoub­le stil­ler op med Car­sten Mo­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.