DRAB I IKEA

To dræbt og én al­vor­ligt sår­et i et Ikea- va­re­hus i Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@bt.dk Mor­ten Toft mo­to@bt.dk

Blandt glas og po­r­ce­læn, ind­købs­vog­ne og kø­be­lyst­ne kun­der ud­spil­le­de sig i går et blo­digt dra­ma i et Ikea-va­re­hus i by­en Västerås vest for den sven­ske ho­ved­stad, Sto­ck­holm.

En el­ler fl ere ger­nings­mænd gik amok med kni­ve og stak to per­so­ner ihjel. En kvin­de og en mand, der iføl­ge den sven­ske avis Eks­pres­sen kend­te hin­an­den og var i mø­bel­gi­gan­ten for at hand­le.

En ry­stet Ikea- kun­de for­tal­te kort eft er over­fal­det, hvor­dan han så to men­ne­sker lig­ge dø­de på gul­vet på va­re- hu­sets ne­der­ste eta­ge i af­de­lin­gen med glas og po­r­ce­læn.

» Jeg for­står ik­ke, hvad der ske­te. Jeg vil­le ba­re se, om jeg kun­ne gø­re no­get. Jeg har brug for at kom­me hjem og for­dø­je det her. Det er for­fær­de­ligt, « sag­de vid­net til Eks­pres­sen.

En kun­de, der be­fandt sig i den an­den en­de af cen­tret, som Ikea-va­re­hu­set er en del af, for­kla­re­de til Eks­pres­sen, hvor­dan fryg­ten bred­te sig:

» Det ryg­te­des hur­tigt, at nog­le var dø­de. Folk var ban­ge for, at ger­nings­man­den sta­dig gik frit rundt. Folk løb mod de­res bi­ler, « lød det fra vid­net.

Hos Ikea Sve­ri­ge be­kla­ger man dybt epi­so­den.

» Vo­res tan­ker går til al­le de ram­te, « sag­de An­na Pil­kro­na God­den, pres­se­chef hos Ikea Sve­ri­ge, til Eks­pres­sen.

Va­re­hu­set op­ly­ste i går, at man vil kon­cen­tre­re sig om at ta­ge hånd om kun­der og an­sat­te eft er den blo­di­ge og ulyk­ke­li­ge epi­so­de.

Ha­ste­o­pe­re­ret

» Det har væ­ret en fryg­te­lig dag. Al­le vo­res tan­ker går til de på­rø­ren­de, « lød det fra va­re­hus­che­fen Mat­ti­as Jo­hans­son til en kort pres­se­bri­e­fi ng på par­ke­rings­plad­sen eft er epi­so­den.

Ud­over de to dø­de blev en tred­je – en mand i 30er­ne - straks eft er den dra­ma­ti­ske epi­so­de ind­lagt og ha­ste­o­pe­re­ret på Väs­ter­mand­lands Ho­spi­tal eft er kniv­stik.

Svensk po­li­ti op­ly­ste i går aft es på et pres­se­mø­de, at den sår­e­de 30- åri­ge mand er an­holdt og mistænkt for at stå bag dra­bet på de to Ike­aku­n­der, mens og­så en mand i 20er­ne er an­holdt i sa­gen.

Po­li­ti­et gik i går i gang med afh ørin­ger af bå­de mistænk­te og vid­ner til det blo­di­ge over­fald. Og­så tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser skal fo­re­ta­ges i sa­gen, før man hos svensk po­li­ti vil ud­ta­le sig om mo­tiv og epi­so­dens for­løb i de­tal­jer.

Ikea i Nor­ge op­ly­ste i går, at de har opju­ste­ret sik­ker­he­den i de nor­ske va­re­hu­se. Ikea i Dan­mark af­ven­ter fort­sat si­tu­a­tio­nen og fast­hol­der et al­min­de­ligt sik­ker­hed­ni­veau.

Det lo­ka­le po­li­ti i Västerås kon­trol­le­re­de al­le de bi­ler, der hav­de holdt i par­ke­rings­hu­set un­der det vold­som­me knivdra­ma.

Fo­to: Pe­ter Krü­ger/ TT Nyhets­byrån

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.