Svensk po­li­ti har an­holdt to

BT - - NYHEDER -

I går blev to per­so­ner stuk­ket ihjel og én al­vor­ligt sår­et i et Ikea- va­re­hus i den sven­ske by Västerås. På et pres­se­mø­de i aft es op­ly­ste svensk po­li­ti, at man har an­holdt to mistænk­te i sa­gen.

Kort eft er det dø­de­li­ge over­fald op­ly­ste svensk lo­kal­po­li­ti i Västerås, at man hav­de an­holdt en for­modet ger­nings­mand: En mand i 20er­ne, der blev på­gre­bet, mens han ven­te­de på bus­sen ved et stop­pe­sted ved Ikeas par­ke­rings­plads.

I aft es kom det så frem, at og­så en mand i 30er­ne er mistænkt for dra­bet på de to Ikea- kun­der.

Den 30- åri­ge mistænk­te er selv­sam­me per­son, som eft er kni­vover­fal­det blev kørt med ud­ryk­ning til sy­ge­hu­set med liv­stru­en­de ska­der. I aft es var hans til­stand fort­sat kri­tisk, op­ly­ste po­li­ti­chef for lo­kal­po­li­ti­et i Västerås, Per Ågren, på pres­se­mø­det.

Iføl­ge po­li­ti­che­fen ty­der alt på, at der er en re­la­tion mel­lem de to mistænk­te ger­nings­mænd.

» De to ken­der nok hin­an­den på en el­ler an­den må­de, « sag­de han.

Mo­ti­vet ukendt

Mo­ti­vet bag man­da­gens dø­de­li­ge over­fald er sta­dig ukendt.

» På nu­væ­ren­de tids­punkt kan vi ik­ke se en kob­ling mel­lem de ska­de­de og ger­nings­mæn­de­ne, « sag­de Per Ågren, der kal­der epi­so­den for » sinds­syg « .

Før al­le un­der­sø­gel­ser er fær­di­ge, vil po­li­ti­et ik­ke kon­klu­de­re no­get, lød det på pres­se­mø­det. elth

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.