TÆNK, AT BLI­VE SENDT TIL JYL­LAND ’’

Op­stan­del­sen blandt til­lids­folk på stats­li­ge ar­bejds­plad­ser i ho­ved­sta­den er li­ge lov­lig hyste­risk. Ro på nu

BT - - DEBAT -

Tænk, at kun­ne skift e til et job i Madrid. Må­ske Lon­don el­ler Pa­ris. Det kun­ne jeg gø­re med et knips, selv­om jeg hæn­ger lidt på spansk og fransk. Men sta­dig, det er en mu­lig­hed uden no­gen form for ar­bejds­til­la­del­se el­ler myn­dig­hed til at sæt­te brem­ser­ne i. Med et fi ne­re ud­tryk kal­der de det ar­bejds­kraf­tens frie be­væ­ge­lig­hed. In­den for EU for­stås, og det er da egent­lig en me­get god ord­ning. TÆNK, TIL GEN­GÆLD at bli­ve tvun­get til at ar­bej­de i Jyl­land. Må­ske helt ude i Ring­kø­bing. El­ler ne­de i Aa­ben­raa. No­get nær lands­for­vist til Aal­borg. Trus­len lig­ger i dis­se uger og må­ne­der som en slags for­ban­del­se, der end­nu ik­ke er brudt i re­a­li­te­tens ka­ta­stro­fe i ho­ved­sta­den. Som en afl æg­ger af fol­ke­tings­val­get og med DF som kug­le­stø­ber nu en del af re­ge­rin­gens in­ten­tio­ner om at løft e provin­sens til­træk­nings­kraft med ud­fl yt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser fra København.

Oh, ve og skræk. Som til­lids­mand i Na­turEr­hvervs­sty­rel­sen kom­men­te­re­de de kon­kre­te pla­ner i Po­li­ti­ken: ’ ME­D­AR­BEJ­DER­NE VIL VÆ­RE me­get ne­ga­ti­ve, for­di man et el­ler an­det sted øde­læg­ger de­res liv. Det er en form for tor­tur.’ JA­MEN, AT HA­VE en døds­dom hæn­gen­de over sig i ka­li­ber: ’ Kvæl­ning ved geo­gra­fi ’ er in­gen­lun­de sjovt. Og na­tur­lig­vis og i me­re se­ri­ø­se ven­din­ger er ud­sig­ten til at få sig selv og fa­mi­li­en ryk­ket op ved ro­de al­drig spe­ci­elt mor­som. For man­ges ved­kom­men­de vil der dog gi­vet­vis væ­re ta­le om at fl yt­te tilbage, hvor de kom fra. Og det er ik­ke nød­ven­dig­vis en skam. El­ler for den sags skyld en de­gra­de­ring. Tag det som en ud­for­dring, luft for­an­dring, må­ske end­da frisk luft . Bil­li­ge hu­se og en spyt­k­lat på ar­bej­de. EL­LER SE LIDT på det, som JP- kom­men­ta­tor David Trads brag­te på ba­ne for­le­den, da han re­fe­re­re­de til et ny­ligt ’ On­si­de’- in­ter­view med fod­bold­spil­le­ren Ni­cki Bil­le og hans mo­delkæ­re­ste Lyk­ke May, der af al­le ste­der var ryk­ket til Es­b­jerg for, at han kun­ne ki­ck­star­te kar­ri­e­ren. Og hun fl yt­te­de gud­hjæl­pe­mig med. Lyk­ke May har i sit godt 33- åri­ge liv kun væ­ret i Jyl­land en hånd­fuld gan­ge, så hun hav­de vir­ke­lig valgt at ven­de den po­si­tivt: ’ Det var lidt ekso­tisk at kom­me her­til’. Me­re end hver sjet­te fra­væl­ger nu fol­ke­sko­len og væl­ger pri­vatsko­ler i ste­det. Er fol­ke­sko­len ble­vet dår­li­ge­re de se­ne­ste år? JEG HAR VÆ­RET i Jyl­land fi re gan­ge de sid­ste 14 da­ge. Ar­bej­de og fod­bold­t­ur med tø­se­hol­det fra Midtsjæl­land. Fi­re gan­ge over og til­baws igen. Ud­over en smu­le sprog­bar­ri­e­re for pi­ger­ne og den hund­e­dy­re bro- dit­to gik det helt fi nt. Alt­så, så­dan en fl ok skal jo og­så ud­for­dres lidt på de­res kul­tu­rel­le ud­syn. Hvem ved, om de en dag bli­ver depor­te­ret. FIK JEG NÆVNT, at kaff ema­ski­ne­mar­ke­det for længst har pas­se­ret Me­li­ta på fi lter og eft er­hån­den er på café- højde. Man kan sag­tens væ­re sin egen ba­ris­ta og la­ve sin lat­te selv...

Prøv at pend­le i bil fra Ring­s­ted til Lyng­by. El­ler fra Hol­te til Ama­ger. Så­mænd li­ge så let at gø­re det mel­lem Ring­s­ted og Fre­de­ri­cia. Ken­der en di­rek­tør, der rent fak­tisk gør. Og vi kan jo ik­ke al­le bo på Øster­bro. Man må be­væ­ge sig. Og­så som ar­bejds­kraft . Der­hen, hvor der er brug for den. Det bli­ver der så nu i provin­sen. NÅ, MAN MÅ hel­le­re få gjort no­get ved den an­søg­ning til Madrid, Lon­don el­ler Pa­ris...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.