Skal ry­ge­re til­by­des pen­ge for at kvit­te smø­ger­ne?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.32 BE­SPA­REL­SEN ER NOK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.53 SYG­DOM­ME KO­STER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.45 PEN­GE MO­TI­VE­RER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.41 SÅ BE­GYN­DER JEG AT RY­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.14

Nej

7.427 stem­mer på bt. dk

FJERN TRAN­GEN I STE­DET

Ca­ro­li­ne Braunste­in

Som ry­ger sy­nes jeg, det er en dår­lig idé. Jeg sy­nes hel­le­re, man skul­le in­ve­ste­re i at ska­be ry­ge­stop­mid­ler, som rent fak­tisk fj er­ner tran­gen per­ma­nent. Der er jo en år­sag til, at folk fal­der i igen.

Mai­ken Bil­strup

Er det ik­ke nok, at ry­ger­ne spa­rer en mas­se pen­ge ved ik­ke at bru­ge dem på smø­ger? Og skal de, der ik­ke ry­ger, så ik­ke ha­ve me­re end dem, der er holdt op? Det gi­ver in­gen me­ning for mig.

Al­lan Ja­cob­sen

Hvis man sy­nes, det er en dår­lig idé, kan man jo ba­re la­de væ­re med at be­nyt­te sig af til­bud­det. Den dan­ske stat bru­ger hvert år mil­li­ar­der på at be­kæm­pe livs­stils­syg­dom­me. Hvor­dan kan folk så se ne­ga­tivt på et til­bud stil­let i ud­sigt af Trygfon­den?

Ni­co­lai Ole­sen

Det gør da mo­ti­va­tio­nen for at stop­pe stør­re, hvis man får no­get for det.

Kas­per Golds­ch­midt

Jeg vil da ger­ne star­te med at ry­ge smø­ger, hvis jeg får pen­ge for at stop­pe igen. Der er en mo­ti­va­tions­fak­tor for at be­gyn­de li­ge dér.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.