PANELET

BT - - DEBAT -

SIL­KE FOGEL­BERG For rig­tig man­ge har det ba­re be­ty­det me­re af det sam­me og at skul­le sid­de ned i end­nu læn­ge­re tid. Der har slet ik­ke væ­ret nok be­væ­gel­se el­ler un­der­støt­ten­de un­der­vis­ning, så man kom­mer op af sto­len og læ­rer på en an­den må­de. De ting, som man hav­de tænkt sig skul­le lig­ge i den læn­ge­re sko­le­dag, kræ­ver end­nu me­re af læ­re­ren og langt me­re for­be­re­del­se og eft er­be­hand­ling – men ti­den til at for­be­re­de er ble­vet mini­me­ret, så der er kom­met me­re læ­re­bogs­sty­ret un­der­vis­ning.

Nej. Man­ge små sko­ler bli­ver luk­ket, så folk væl­ger at op­ret­te lo­ka­le pri­vatsko­ler. Og så er der en re­ak­tion på fol­ke­sko­lere­for­men – bl. a. er hver tred­je for­æl­der imod den læn­ge­re sko­le­dag og fra­væl­ger fol­ke­sko­len på grund af det, og det er rig­tig skidt.

For­mand for Dan­ske Sko­le­e­le­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.