Hånd­gra­na­ter­ne e bra­ger i Mal­mø

31 eks­plo­sio­ner har ramt den syds­ven­ske by si­den nytår

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@bt.dk Fo­to: Stig- Åke Jøns­son

» De, som ka­ster hånd­gra­na­ter, er ik­ke al­tid de mest træf­sik­re. «

Så­dan lød det for ny­lig fra en tals­mand fra po­li­ti­et i Skå­ne, da han skul­le be­skri­ve end­nu en af de tal­ri­ge eks­plo­sio­ner, der si­den nytår har hær­get den syds­ven­ske by tæt på København.

Og hel­dig­vis ty­der det ik­ke på, at ger­nings­mæn­de­nes træf­sik­ker­hed er ble­vet bed­re.

a bor­ger­ne i Mal­mø i we­e­ken­den igen måt­te læg­ge by til en eks­plo­sion fra en hånd­gra­nat, var der lyk­ke­lig­vis sta­dig in­gen men­ne­sker, der blev ramt i livs­far­lig grad. I ste­det blev vin­du­er og byg­nings­fa­ca­der på en ejen­dom i et be­bo­el­ses­om­rå­de i Möl­le­vån­gen sent søn­dag af­ten ramt af eks­plo­sio­nen, der send­te me­tals­pl­in­ter i al­le ret­nin­ger.

» Det var en kraftig eks­plo­sion. Der lig­ger glas­skår på vej­en, og ejen­dom­men har få­et ska­der, « no­te­re­de po­li­tiets tals­mand Step­han Sö­der­holm ef­ter­føl­gen­de.

Iføl­ge de sven­ske me­di­er har der si­den nytår væ­ret lidt over 30 eks­plo­sio­ner i Sve­ri­ges tred­je­stør­ste by med 320.000 ind­byg­ge­re. Her­af har 42 pro­cent uden­land­sk bag­grund.

Ju­gosla­vi­ske gra­na­ter

De hånd­gra­na­ter, der er eks­plo­de­ret igen og igen, me­nes at stam­me fra kri­gen i det tid­li­ge­re Ju­goslavi­en i 1990er­ne. Iføl­ge eks­per­ter kan gra­na­ter­ne væ­re livs­far­li­ge, hvis man op­hol­der sig in­den for en ra­di­us af fem me­ter, når de eks­plo­de­rer. Og i en af­stand af op til 20 me­ter kan man ri­si­ke­re at bli­ve al­vor­ligt kvæ­stet af gra­nats­pl­in­ter.

Den præ­ci­se år­sag til de man­ge eks­plo­sio­ner er ukendt for bå­de po­li­ti og of­fent­lig­hed. Selv om det lo­ka­le po­li­ti i by­en er ble­vet for­stær­ket med na­tio­na­le eks­per­ter, er det end­nu ik­ke lyk­ke­des at få an­holdt no­gen ger­nings­mænd til de man­ge eks­plo­sio­ner.

Mal­mø har dog i for­vej­en væ­ret kendt og be­ryg­tet som en by med en mas­siv kri­mi­na­li­tet. I lø­bet af vin­te­r­en er tre per­so­ner ble­vet skudt og dræbt på åben ga­de i by­en, der of­te er ble­vet be­teg­net som et knu­de­punkt for or­ga- ni­se­ret kri­mi­na­li­tet i Sve­ri­ge.

Pla­ce­rin­gen tæt på bå­de Po­len og Dan­mark har gi­vet de kri­mi­nel­le grup­pe­rin­ger i by­en go­de for­bin­del­ses­linjer til ud­lan­det, og etab­le­rin­gen af Øre­sunds­bro­en har ik­ke gjort det svæ­re­re at skaf­fe ek­sem­pel­vis vå­ben og narko til det sven­ske mar­ked.

By­ens kri­mi­nel­le net­værk skøn­nes at væ­re for­holds­vis løst or­ga­ni­se­ret, hvil­ket nemt gi­ver gro­bund for kon­flik­ter i den stør­rel­ses­mæs­sigt be­sked­ne by, der rum­mer 178 for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter blandt si­ne ind­byg­ge­re. Man­ge af dem bor i nog­le af de so­ci­alt be­la­ste­de bo­lig­om­rå­der, der og­så har lagt plads til man­ge af eks­plo­sio­ner­ne de se­ne­ste må­ne­der.

» De, der be­går den hårdeste kri­mi­na­li­tet, er tid­li­ge­re ung­dom­skri­mi­nel­le, som myn­dig­he­der­ne ik­ke nå­e­de at red­de væk fra ga­den i ti­de, « lød det for­le­den i We­e­ken­da­vi­sen fra nær­po­li­ti­chef Erik Jansåkat, der er an­svar­lig for fle­re af by­ens ud­sat­te na­bo­lag

Et af dem er by­de­len Kro­cks­bäck, hvor et stør­re an­tal be­bo­e­re tid­li­ge­re på som­me­ren måt­te evaku­e­res om nat­ten ef­ter fun­det af to hånd­gra­na­ter, der var ble­vet ka­stet mod en be­bo­el­ses­e­jen­dom uden at de­to­ne­re.

» Det er for­fær­de­ligt, der sker ting he­le ti­den. Min bil er brændt tre gan­ge på me­get kort tid. Jeg er be­kym­ret og ban­ge. Især for mi­ne børn på 10 og 12 år. Jeg tør ik­ke la­de dem ale­ne hjem­me. Og de må ik­ke gå ud selv om af­te­nen, « lød det ved den lej­lig­hed fra en af be­bo­er­ne - Wil­fredo Sa­li­nas.

Den frygt og usik­ker­hed er næp­pe ble­vet min­dre ef­ter we­e­ken­dens se­ne­ste hånd­gra­nat- eks­plo­sion i by­en.

Erik Jansåkat, nær­po­li­ti­et De, der be­går den hårdeste kri­mi­na­li­tet, er tid­li­ge­re ung­dom­skri­mi­nel­le, som myn­dig­he­der­ne ik­ke nå­e­de at red­de væk fra ga­den

.

Al­le­re­de i slut­nin­gen af sid­ste år blev Mal­mø ramt af fle­re eks­plo­sio­ner - her gik det ud over en rets­byg­ning.

Fo­to: Jo­han Nils­son

Po­li­tiets tek­ni­ke­re i gang med at un­der­sø­ge Ahl­mans­ga­tan i Mal­mø, hvor hånd­gra­na­ten blev sprængt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.