’ Man fø­ler sig ta­get som gid­sel’ ’’

Ejen­doms­mæg­le­re cho­ke­re­de ef­ter we­e­ken­dens hær­værk på Nør­re­bro i København

BT - - NYHEDER - Jes­per Chri­sti­an­sen jchr@ bt. dk Mark Rostgaard, Ny­bo­lig

Jeg sy­nes det er fint, at man har de her hold­nin­ger, men hær­værk er en ær­ger­lig må­de at vi­se dem på

SMADRE­DE FA­CA­DER

Smadre­de ru­der og glas­skår overalt. Den op­le­vel­se har to ejen­doms­mæg­le­re på Nør­re­bro beg­ge væ­ret ud­sat for ef­ter we­e­ken­dens de­mon­stra­tion på Nør­re­bro.

’ Jeg har in­tet ti­l­overs for de men­ne­sker, som be­går over­greb på an­dres ejen­dom. Jeg sy­nes, det er vildt ube­ha­ge­ligt og ær­ger­ligt,’ si­ger Cas­per Fri­strup Holm til BT.

Han er in­de­ha­ver af Lo­kal­bo­ligs fi­li­al på Fæl­led­vej på det in­dre Nør­re­bro. Bu­tik­kens fa­ca­de bæ­rer ty­de­ligt præg af we­e­ken­dens uro­lig­he­der. Ru­der­ne er spl­in­tre­de og pry­det med store hul­ler dér, hvor bro­sten træng­te igen­nem. Hær­vær­ket op­stod i kølvan­det på en de­mon­stra­tion, som fandt sted på Nør­re­bro nat­ten mel­lem lør­dag og søn­dag.

Grup­pen ’ Reclaim the Stre­ets’ stod bag ar­ran­ge­men­tet, og i et op­slag på Fa­ce­book skri­ver grup­pen, at de øn­sker et Nør­re­bro uden ’ ud­byt­te­re som ban­ker og ejen­doms­mæg­le­re. ’

’ Man fø­ler, at man bli­ver ta­get som gid­sel. Jeg er et gan­ske al­min­de­ligt men­ne­ske, og ik­ke en grå­dig ka­pi­ta­list,’ si­ger Cas­per Fri­strup Holm, med hen­vis­ning til Fa­ce­book­op­sla­get.

En me­d­ar­bej­der hos Lo­kalbo­lig be­skri­ver, hvor­dan bu­tik­ken var fyldt med glas­skår, da per­so­na­let mød­te op i for­ret­nin­gen søn­dag mor­gen.

Cas­per Fri­strup Holm un- der­stre­ger, at der ik­ke var stjå­let no­get fra for­ret­nin­gen, men at fa­ca­den var ble­vet ra­se­ret. Han ryster op­gi­ven­de på ho­ve­d­et, mens han vi­ser, hvor langt glas­skå­re­ne hav­de spredt sig in­de i lo­ka­let.

50 me­ter fra Lo­kal­bo­ligs hær­værks­pla­ge­de fa­ca­de, står Mark Rostgaard med sam­me bit­re smag i mun­den. Han er in­de­ha­ver af Ny­bo­ligs fi­li­al på Fæl­led­vej, og hans for­ret­ning blev og­så ud­sat for bro­stenskast og bal­dre­de ru­der. Selv­om glas­skå­re­ne er fe­jet væk, og ru­der­ne er ble­vet ta­pet del­vist sam­men, lig­ger der sta­dig­væk en mas­siv bro­sten midt på for­ret­nin­gens gulv.

’ Til­fæl­dig van­da­lis­me’

Mark Rostgaard un­drer sig og­så over, at li­ge net­op ejen­doms­mæl­ge­re blev ud­sat for det, han selv kal­der ’ til­fæl­dig van­da­lis­me’. ’ Jeg sy­nes, det er fint, at man har de her hold­nin­ger, men hær­værk er en ær­ger­lig må­de at vi­se dem på’ si­ger Mark Rostgaard.

Li­ge­som sin kol­le­ga i Lo­kalbo­lig, me­ner han ik­ke, at de i Ny­bo­lig er en del af ’ ka­pi- ta­lis­mens høj­borg’, men blot al­min­de­li­ge men­ne­sker, som for­sø­ger at dri­ve for­ret­ning.

We­e­ken­dens hær­værk får dog ik­ke lov til at spo­le­re Ny­bo­lig­mæg­le­rens hu­mør. Med et lil­le smil på læ­ben næv­ner han, at bro­ste­nen skal be­hol­des som en so­u­ve­nir. ’ Må­ske kan den bru­ges som brevvægt,’ joker Mark Rostgaard.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) var hur­tig til at for­døm­me we­e­ken­dens hær­værk. ’ Når man først er på ga­den og det fly­ver med bro­sten, og der in­gen respekt er for den pri­va­te ejen­doms­ret og det of­fent­li­ge, så hjæl­per det ik­ke no­get at fore­byg­ge. Så hand­ler det om, at der skal væ­re en klok­ke­klar kon­se­kvens, og den skal væ­re hår­de­re, end vi har væ­ret vant til, ud­tal­te ju­stits­mi­ni­ste­ren i søn­dags til TV2 News.

Cas­per Fri­strup Holm mød­te op til smadre­de vin­du­er på Fæl­led­vej.

Fo­to: Si­mon Læs­søe Mark Rostgaard von der Maa­se med bro­ste­nen, han fandt i Ny­bo­ligs for­ret­ning ef­ter hær­vær­ket. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.