Ny chi­ka­ne i luft hav­nen ’’

Kvin­de: ’ Jeg blev be­følt på bryster­ne og i skrid­tet ’

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk Den au­stral­ske kvin­de JM

Den ene me­d­ar­bej­der dæk­ker over den an­den. Ved­kom­men­de, som dæk­ker over sin kol­le­ga, vil­le ik­ke op­gi­ve sit navn, men jeg har per­so­na­le­num­me­ret

PO­LI­TI­AN­MELDT

En ny sag om mu­lig se­x­chi­ka­ne og lidt for nær­gå­en­de kro­p­s­un­der­sø­gel­se fra en mand­lig sik­ker­heds­vagt i securi­ty en i Kø­ben­havns Luft havn mod en kvin­de­lig fl ypas­sa­ger bli­ver nu be­hand­let.

BT er­fa­rer, at den kræn­ken­de ad­færd, som en au­stralsk kvin­de hæv­der sig ud­sat for, er ble­vet an­meldt til Kø­ben­havns Po­li­ti, li­ge­som den au­stral­ske am­bas­sa­dør i Dan­mark som føl­ge af kvin­dens be­skri­vel­se har for­an­stal­tet et mø­de med le­del­sen i luft hav­nen i næ­ste uge.

Den nye sag kom­mer i ha­len af, at jour­na­list An­ne Lea Land­sted i et de­bat­ind­læg i Po­li­ti­ken for ny­lig har be­skre­vet, hvor­dan hun er ble­vet ud­sat for kræn­ken­de kro­p­s­vi­si­te­ring i sik­ker­heds­kon­trol­len, hvor­eft er og­så tv- jour­na­list Mi­chè­le Bel­lai­che er stå­et frem og har for­talt om tre til­fæl­de af seksu­el chi­ka­ne.

Be­følt i sin kø­re­stol

» Jeg blev i fuld off ent­lig­hed be­følt på mi­ne bryster og der­eft er og­så foru­lem­pet ved at bli­ve be­følt mel­lem mi­ne ben i pu­bes- om­rå­det, « skri­ver den au­stral­ske kvin­de JM i en email- kor­re­spon­dan­ce, som BT er i be­sid­del­se af.

Kvin­den, som pas­se­re­de gen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len i kø­re­stol, be­skri­ver, hvor­dan hun si­den fl ere gan­ge har kon­tak­tet le­del­sen i luft hav­nen og po­li­ti­et for at få dem til at ta­ge aff ære.

Hun har og­så ta­get kon­takt til den au­stral­ske am­bas­sa­de i Dan­mark og den dan­ske am­bas­sa­de i Au­stra­li­en og Singapore og er nu i gang med at fi nde en dansk ad­vo­kat, der vil re­præ­sen­te­re hen­de, hvis po­li­ti­an­mel­del­sen mun­der ud i en straff eret­lig sag.

For den kræn­ken­de epi­so­de, som hun kal­der seksu­elt over­greb og som fandt sted 10. maj, har gjort hen­de så op­re­vet og dår­ligt til­pas, at hun sta­dig er hårdt mær­ket af det. Det lig­ger hen­de på sin­de at få stil­let den mand­li­ge me­d­ar­bej­der, som hun me­ner se­x­chi­ka­ne­re­de hen­de på det grove­ste, til an­svar.

» Over­gre­bet har eft er­ladt mig helt knust. Og det gør det ik­ke bed­re, at luft hav­nen åben­bart ik­ke øn­sker at ta­ge min hen­ven­del­se se­ri­øst. Den ene me­d­ar­bej­der dæk­ker over den an­den. Ved­kom­men­de, som dæk­ker over sin kol­le­ga, vil­le ik­ke op­gi­ve sit navn, men jeg har per­so­na­le­num­me­ret, « skri­ver JM og gen­gi­ver det femcif­re­de tal, som hun og hen­des mand har no­te­ret.

Få mi­nut­ter eft er kvin­den blev sik­ker­heds­kon­trol­le­ret, hen­vend­te hun og hen­des mand sig ved SAS’ skran­ke og til myn­dig­he­der­ne i luft hav­nen for at kla­ge.

Der­for me­ner hun, det er ab­surd, at hun se­ne­st har få­et som svar fra luft hav­nens sik­ker­heds­af­de­ling, at over­våg­nings­bån­de­ne fra vi­deo­en i securi­ty­en den på­gæl­den­de dag er ble­vet slet­tet.

» Po­li­ti­et si­ger, at hvis der er ble­vet rap­por­te­ret en hæn­del­se som den­ne, så er det ulov­ligt at slet­te bån­de­ne. Så jeg er ik­ke i tvivl om, at luft - hav­nen gør alt for at dæk­ke over, hvad der ske­te, « skri­ver hun.

Pres­se­chef Sø­ren Hedegaard Ni­el­sen be­kræft er, at kvin­den har ind­gi­vet en kla­ge. Og un­der­stre­ger, at han ik­ke kan kom­men­te­re på en kon­kret sag.

» Men jeg kan si­ge, at den bli­ver be­hand­let li­ge eft er bo­gen. Præ­cis som vi gør med al­le an­dre sa­ger, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.