Nej til ry­ge­stop­præ­mie

BT - - NYHEDER - Magnus Ul­ve­man Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AF­VIS­NING

Vil­le 13.500 kro­ner få dig til at stop­pe med at ry­ge? Det er i hvert fald til­fæl­det i et ame­ri­kansk for­søg, hvor en pen­ge­præ­mie på op mod 2.000 dol­lar - 13.500 kr. - har få­et fl ere del­ta­ge­re til at drop­pe ci­ga­ret­ter­ne.

TrygFon­den er­klæ­rer sig i man­da­gens Ber­ling­s­ke pa­rat til at fi nan­si­e­re un­der­sø­gel­ser af, hvor­vidt et lig­nen­de pro­jekt kun­ne ha­ve en eff ekt i Dan­mark, men den idé bli­ver på for­hånd pu­re af­vist af et fl er­tal i Fol­ke­tin­get.

S o c i a l de­mok r at e r ne s sund­heds­ord­fø­rer, Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen ( S), me­ner ik­ke, at det off ent­li­ge skal fi - nan­si­e­re pen­ge­præ­mi­er til ry­ge­re.

» Jeg me­ner ik­ke, vi skal put­te skat­te­kro­ner i en bonus til ry­ge­re, som skal hol­de op. Hvis det skal prø­ves af, skal pen­ge­ne kom­me et an­det sted fra, « si­ger han.

Sam­me ud­mel­ding kom- mer fra sund­heds­ord­fø­rer for De Kon­ser­va­ti­ve Met­te Abild­gaard ( K), der kal­der for­sø­get for ’ en gli­de­ba­ne’.

Der­u­d­over er SF og Li­be­ral Al­li­an­ce og­så skar­pe mod­stan­de­re af idéen om en øko­no­misk støt­te­o­rd­ning .

Pro­jek­t­chef hos Kræft ens Bekæm­pel­se Ni­els Them Kjær ud­tryk­ker el­lers be­gej­string for for­sø­get, som han kal­der ’ over­be­vi­sen­de’. Han me­ner, at den øko­no­mi­ske ge­vinst kan væ­re en me­get stærk driv­kraft for folk, der øn­sker et ry­ge­stop .

End­nu en kla­ge over se­xu­elt nær­gå­en­de per­so­ner i securi­ty­en i Kø­ben­havns Luft­havn har meldt sig. Den­ne gang en au­stralsk kvin­de, som over­ni­kø­bet an­kla­ger per­so­na­let for at dæk­ke over hin­an­den. Ar­kiv­fo­to: Lea Meilandt Mat­hie­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.